RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Kuleszy, prof. UwB oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

II. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Aliny Molisak.

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Annie Lewenstam
  2. mgr Katarzynie Wojewódzkiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej
  2. mgr Moniki Kowalczyk
  3. mgr Weroniki Plińskiej
  4. mgr. Mateusza Seroki
  5. mgr Agnieszki Sosnowskiej
  6. mgr Karoliny Wierel

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15 listopada 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz powołanie komisji konkursowej.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 4. Korekta uchwały rekrutacyjnej na studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na rok akademicki 2017/2018.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliacji pisma Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej przy Wydziale Polonistyki UW.
 6. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014