RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 11 kwietnia 2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Romanowi Krzywemu, prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

II. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Dorocie Sajewskiej.

2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr. Przemysława Pietrzaka.

III. DOKTORATY

1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:

 1. mgr Dorocie Dobrzyńskiej
 2. mgr. Maciejowi Jaworskiemu (+wyróżnienie)
 3. mgr Oldze Masiuk (+wyróżnienie)

2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

 1. mgr. Piotra Kubkowskiego
 2. mgr Sylwii Stępień
 3. mgr Katarzyny Zegadło-Gałeckiej

3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:

 1. mgr Marty Cmiel-Bażant
 2. mgr Anny Krasuskiej

4. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Beaty Ciecierskiej-Zajdel

5. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie  komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:

 1. mgr Magdy Ciereszko
 2. mgr Hanny Margolis
 3. mgr Ewy Walewskiej
 4. mgr Anny Wotlińskiej
 5. mgr Agaty Zborowskiej

6. Zamknięcie przewodu doktorskiego:

 1. mgr Jolanty Ambroziak
 2. mgr Doroty Demidziuk
 3. mgr Zofii Dimitrijević
 4. mgr Anny Jakubowskiej
 5. mgr Doroty Kopczyńskiej
 6. mgr Joanny Liczner
 7. mgr. Michała Malinowskiego
 8. mgr Anny Melon-Regulskiej
 9. mgr Anny Szwed
 10. mgr Katarzyny Wąsali

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 marca 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wyniki ocen okresowych na Wydziale Polonistyki UW w roku akademickim 2016/2017.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Mieczysława Dąbrowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Pawła Majewskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Zofii Rejman-Pietrzykowskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Olgi Kaczmarskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze połowy etatu na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Jacka Głażewskiego na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Marty Wojtkowskiej-Maksymik na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Przemysława Pietrzaka na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Aliny Molisak na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Doroty Kruk na stanowisku wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Pauliny Potasińskiej na stanowisku wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatury do nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego.
 16. Minima programowe dla studentów MISH.
 17. Korekta specjalizacji nauczycielskiej i glottodydaktycznej na kierunku studiów filologia polska.
 18. Likwidacja specjalności literatura i kultura renesansu na studiach II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie.
 19. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 20. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014