RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 3 lutego 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 3.02.2015 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Radosławowi Pawelcowi, prof. UW.

2. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Tomaszowi Wójcikowi, prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Annie Małczuk-Wakulińskiej.
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
  1. mgr. Krzysztofa Cieślika
  2. mgr Kamili Gądek-Kownackiej
  3. mgr Anny Mróz
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Weroniki Sygowskiej-Pietrzyk
  2. mgr Darii Treli

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 13.01.2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie wszczęcia postępowania o odnowienie doktoratu prof. dr. hab. Juliusza Domańskiego.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 4. Akceptacja przez Radę Wydziału Polonistyki UW kandydatury prof. dr hab. Zofii Mitosek oraz dr. hab. Wincentego Cesluk-Grajewskiego do grona ekspertów Rady Naukowej Instytutu Literatury Polskiej UW w kadencji 2012/2016.
 5. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
 6. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia naukowo-techniczne.
 7. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
 8. Uchwała Rekrutacyjna na studia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017.
 9. Uchwalenie limitów przyjęć na studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016.
 10. Zmiany w programie studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska.
 11. Zmiana w programie studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
 12. Zmiana w programie studiów II stopnia na kierunku slawistyka.
 13. Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016.
 14. Przyznanie dyplomów z wyróżnieniem na studiach I i II stopnia.
 15. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 16. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014