RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 23.06.2015 r.

Część I godz 16.00

 1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Marcinowi Napiórkowskiemu.

2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr Agnieszki Budzyńskiej-Dacy.

 1. DOKTORATY
 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie odnowienia stopnia doktora nauk humanistycznych prof. dr. hab. Juliusza Domańskiego.
 2. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Michałowi Bandurze
  2. mgr Joannie Budkiewicz-Żeberskiej
  3. mgr Monice Czekańskiej
  4. mgr. Jakubowi Filonikowi
  5. mgr Annie Gumkowskiej
  6. mgr Sylwii Łozińskiej (+wyróżnienie)
  7. mgr Agacie Łukszy (+wyróżnienie)
  8. mgr Joannie Majewskiej
  9. mgr Weronice Parfianowicz-Vertun
  10. mgr Anicie Pieńkowskiej
  11. mgr. Xaweremu Stańczykowi (+wyróżnienie)
 3. Wniosek Komisji Egzaminacyjnej o niedopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej mgr Patrycji Ciesli.
 4. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Elizy Kąckiej
  2. mgr Moniki Nicińskiej
  3. mgr Magdaleny Stasieczek-Górnej
  4. mgr. Łukasza Zaremby
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Beaty Górskiej-Szkop
  2. mgr Doroty Kondratczyk-Przybylskiej
  3. mgr Joanny Kozioł
  4. mgr. Piotra Kubkowskiego
  5. mgr Weroniki Lipszyc
  6. mgr Natalii Mętrak-Rudej
  7. mgr Agnieszki Piwowarczyk
  8. mgr Pauliny Urbańskiej
 6. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Terleckiej-Reksnis

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12.05.2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Zdzisława Darasza, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Michała Kuziaka, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Pawła Rutkowskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego                                             i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 7. Opinia Rady w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta dr. Piotra Kubińskiego w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Instytucie Literatury Polskiej UW:
  1. dr. Tomasza Jędrzejewskiego w Zakładzie Romantyzmu
  2. dr. Karola Hryniewicza na – w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Instytucie Kultury Polskiej UW:
  1. dr Magdy Szcześniak – Zakład Filmu i Kultury Wizualnej
  2. dr Xawerego Stańczyka – Zakład Historii Kultury
  3. dr Weroniki Parfianowicz-Vertun – Zakład Historii Kultury
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr. Jana Wiślickiego w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Łukasza Pawłowskiego na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Marii Poszepczyńskiej na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW:
  1. dr hab. Evy Pallasovej
  2. dr Tatiany Witkowskiej w wymiarze ½ etatu
  3. mgr Mirelli Šavrljugi
  4. mgr Tijany Vuković
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum":
  1. mgr Pauliny Ptasińskiej
  2. mgr Marty Skury
  3. mgr Magdaleny Stasieczek-Górnej
  4. mgr Aleksandry Święckiej
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie stypendium dla doktoranta mgr. Artura Hellicha w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w programie Opus 7 „Wiek teorii. Sto lat polskiej myśli teoretycznoliterackiej" realizowanym na Wydziale Polonistyki UW.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Pracowni dziejów polonistyki warszawskiej w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie rozliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Polonistyki UW.
 18. Korekta szczegółowych zasad studiowania na studiach I i II stopnia na Wydziale Polonistyki UW
 19. Korekta szczegółowych zasad studiowania na studiach doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW.
 20. Zatwierdzenie ścieżki programowej w obrębie studiów podyplomowych Filologia polska w praktyce pn. Szkoła komunikacji profesjonalnej. Studia podyplomowe w zakresie wystąpień publicznych i użytkowego pisania w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 21. Zatwierdzenie kursów dokształcających prowadzonych w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW:
  1. Uczyć, by nauczać, czyli jak sprostać wyzwaniom współczesnej szkoły.
  2. Autoprezentacja, dyskusja, interpretacja. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów liceum.
  3. Komunikacja w Internecie.
 22. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 23. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014