RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 18 listopada 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 18.11.2014 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Marzenie Stępień.

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Agnieszce Grażul-Luft
  2. mgr Monice Kąckiej-Rodak
  3. mgr Annie Witkowskiej
  4. mgr. Danielowi Zarewiczowi (+wyróżnienie)
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Małgorzaty Czajkowskiej-Kisil
  2. mgr Anny Małczuk-Wakulińskiej
  3. mgr Dąbrówki Mirońskiej
  4. mgr Anny Staszewskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Moniki Czekańskiej
  2. mgr Agaty Łukszy
  3. mgr. Xawerego Stańczyka
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr. Piotra Sadzika.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14.10.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wszczęcie postępowania w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr hab. Zuzanny Topolińskiej.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Marka Świdzińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 4. Powołanie Komisji Konkursowej na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr hab. Wandy Decyk-Zięby w Zakładzie Historii Języka i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat dr. hab. Grzegorza Bąbiaka w Zakładzie Edytorstwa             i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pietruczuk na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Katarzyny Kołak-Danyi na stanowisku wykładowcy w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na lat 5 w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 11. Akceptacja przez Radę Wydziału Polonistyki UW kandydatury dr hab. Zofii Zaron, prof. UW do grona ekspertów Rady Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW w kadencji 2012/2016.
 12. Zmiana składu Komitetu Redakcyjnego rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo".
 13. Zmiana składu Rady Naukowej rocznika „Zeszyty Łużyckie".
 14. Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Polonistyki UW.
 15. Sprawozdanie z rekrutacji na studia I, II, III stopnia rok akademicki 2014/2015
 16. Przyznanie dyplomów z wyróżnieniem na studiach I i II stopnia.
 17. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 18. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014