RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 16 grudnia 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 16.12.2014 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Oldze Kaczmarek (+wyróżnienie)
  2. mgr Marcie Kułaj
  3. mgr Dąbrówce Mirońskiej (+wyróżnienie)
  4. mgr. Adamowi Niewiadomskiemu
  5. mgr Agacie Sikorze (+wyróżnienie)
  6. mgr Alicji Wójcickiej
  7. mgr Oksanie Zakhutskiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Iwony Artowicz-Skowrońskiej
  2. mgr Agnieszki Humeniuk
  3. mgr Marty Piaseckiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Joanny Budkiewicz-Żeberskiej
  2. mgr Weroniki Parfianowicz-Vertun
  3. mgr Ewy Stusińskiej
  4. mgr Magdy Szcześniak
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej
  2. mgr Anny Najdeckiej

CZĘŚĆ II godz. 16.45

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 18.11.2014; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wniosek Komisji Rady Wydziału w sprawie wszczęcia postępowania o odnowienie doktoratu prof. dr hab. Zuzanny Topolińskiej.
 3. Wszczęcie postępowania w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Juliusza Domańskiego.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Olgi Kaczmarek na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Moniki Mikuły na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 6. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014