RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 13.01.2015 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Radosławowi Pawelcowi, prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

 1. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr. Marcina Napiórkowskiego.

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Małgorzacie Czajkowskiej-Kisil.
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej mgr Justyny Poznańskiej.
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr. Michała Bandury
  2. mgr. Jakuba Filonka
  3. mgr Sylwii Łozińskiej
  4. mgr Joanny Majewskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Wręczenie dyplomów z wyróżnieniem.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 16.12.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Bibliotecznej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania w Instytucie Literatury Polskiej UW Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW Pracowni Obserwatorium etyki słowa.
 7. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w 2014 roku.
 8. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w 2014 roku.
 9. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 10. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014