RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 12 maja 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 14.04.2015 r.

Część I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Zmiana Przewodniczącego Zespołu Rady Wydziału w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora:

a) dr. hab. Radosławowi Pawelcowi, prof. UW
b) dr. hab. Tomaszowi Wójcikowi, prof. UW

 1. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr Iwony Kurz.

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Magdzie Szcześniak (+wyróżnienie)
  2. mgr. Janowi Wiślickiemu
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
  1. mgr Joanny Budkiewicz-Żeberskiej
  2. mgr Moniki Czekańskiej
  3. mgr. Jakuba Filonika
  4. mgr Anny Gumkowskiej
  5. mgr Joanny Majewskiej
  6. mgr. Xawerego Stańczyka
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Aleksandry Święckiej
  2. mgr Justyny Żulewskiej
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Magdy Nabiałek
  2. mgr Pauliny Potasińskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14.04.2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Nauki na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Zieniewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Matyldy Szewczyk na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Morawskiego na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Marty Chojnackiej-Kuraś na stanowisku asystenta w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zgłoszenia książki prof. dr. hab. Andrzeja Mencwela do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania w Instytucie Literatury Polskiej UW Pracowni Historii Dramatu 1864-1918.
 9. Korekta programu studiów podyplomowych Polszczyzna a przekład w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW.
 10. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014