RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

« Back

Posiedzenie w dniu 10 marca 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 10.03.2015 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Tomaszowi Wójcikowi, prof. UW

 1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora  habilitowanego:

 1. dr Ewie Hoffmann-Piotrowskiej
 2. ks dr. Janowi Koniorowi SJ
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Iwonie Artowicz-Skowrońskiej
  2. mgr Agnieszce Humeniuk
  3. mgr Marcie Piaseckiej
  4. mgr Justynie Poznańskiej
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wakuły.
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr. Marcina Będkowskiego.

CZĘŚĆ II godz. 16.45

Wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2014/2015.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 3.02.2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki UW z działalności w 2014 r.
 3. Akceptacja przez Radę Wydziału Polonistyki UW kandydatury dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty, prof. UW do grona ekspertów Rady Naukowej Instytutu Polonistyki Stosowanej UW w kadencji 2012-2016.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Patrycjusza Pająka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Justyny Zych na stanowisku adiunkta w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Marty Piaseckiej na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Weroniki Kosteckiej na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 10. Opinia Rady w sprawie konkursu o uzyskanie stypendium naukowego dla młodych naukowców finansowanego ze środków projektu grantowego NCN.
 11. Uchwała Rekrutacyjna na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie punktów ECTS za przedmioty z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
 13. Korekta Systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UW.
 14. Przyznanie dyplomów z wyróżnieniem na studiach I i II stopnia.
 15. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 16. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2013/2014