RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 27 września 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 27.9.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 14.00

 1. HABILITACJE
 1.  Opinia Rady Wydziału w sprawie odwołania dr. Andrzeja T. Kijowskiego.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

                  a) dr. Piotrowi Morawskiemu

                  b) dr. Pawłowi Mościckiemu

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Joannie Roś
  2. mgr Joannie Zawadce
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Agnieszki Borowiec
  2. mgr Katarzyny Lesicz-Stanisławskiej
  3. mgr Katarzyny Westermark
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr. Marcina Boguckiego
  2. mgr Joanny Kozioł
  3. mgr Katarzyny Małgowskiej
  4. mgr Martyny Sabały
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr. Jerzego Białomyzego
  2. mgr Joanny Bożeńskiej
  3. mgr Anny Cegiełki
  4. mgr Małgorzaty Malinowskiej
  5. ks. mgr. Sebastiana Musiała
  6. mgr. Piotra Otrębskiego
  7. mgr Joanny Treski
  8. mgr. Pawła Trzaskowskiego
  9. mgr Kamili Wincewicz
  10. mgr Tijany Vuković
  11. mgr Doroty Zackiewicz

CZĘŚĆ II godz. 15.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 19 czerwca 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Zmiany w składzie Komisji Kadrowej Wydziału Polonistyki w kadencji 2016-2020.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu prof. dr. hab. Leszka Kolankiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
 5. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego  na czas nieokreślony dr. hab. Olafa Krysowskiego, prof. UW, w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas nieokreślony dr Katarzyny Pietruczuk w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 7. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w wymiarze połowy etatu dr Anny Wietechy w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas określony w wymiarze połowy etatu dr. Roberta Birkholca w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, powołanie Komisji Konkursowej oraz recenzentów.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta na czas określony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, powołanie eksperta.
 13. Akceptacja listy studentów na studiach I i II stopnia ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2018/2019.
 14. Akceptacja listy doktorantów ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2018/2019.
 15. Przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem
 16. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 17. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014