RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 20 marca 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 20.3.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1.Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w postępowaniu:

 1. dr. hab. Michała Kuziaka, prof. UW
 2. dr hab. Ewy Szczęsnej, prof. UW

II. HABILITACJE

 1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:
  1. dr Justynie Garczyńskiej
  2. dr. Jackowi Głażewskiemu

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Danucie Maciejewskiej-Bogusz (+wyróżnienie)
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Anny Krasuskiej
  2. mgr Karoliny Pożogi
 3. Warunkowe przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Rozalii Słodczyk.
 4. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr. Roberta Birkholca
  2. mgr Agnieszki Borowiec
  3. mgr Katarzyny Lesicz-Stanisławskiej
  4. mgr Joanny Prędoty
  5. mgr Marty Skury
  6. mgr Joanny Zawadki
 5. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Emilii Danowskiej-Florczyk.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 20 lutego 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki za rok 2017.
 3. Komisje konkursowe i kwalifikacyjne na stanowiska nieprofesorskie nauczycieli akademickich w kadencji 2016-2020
  1. powołanie składów komisji
  2. powołanie przewodniczącego komisji
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Marty Wojtkowskiej-Maksymik na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława Pietrzaka na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Karola Samsela na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Powołanie eksperta w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr. hab. Pawła Majewskiego w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 9. Powołanie eksperta w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr. hab. Seweryna Kuśmierczyka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 10. Powołanie eksperta w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr. hab. Marcina Napiórkowskiego w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 11. Powołanie eksperta w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr Marty Rakoczy w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 12. Powołanie eksperta w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Igora Piotrowskiego na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 13. Powołanie eksperta w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr Barbary Pędzich w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW, powołanie komisji i recenzentów.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie eksperta.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW, powołanie ekspertów.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW, powołanie eksperta.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie eksperta.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie eksperta.
 20. Powołanie Komisji ds. nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów II stopnia Pani Tijany Vuković.
 21. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Pracowni Fonetyki Stosowanej im. Marii Przybysz-Piwko w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 22. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatury do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.
 23. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany zasad rozliczania pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich na Wydziale Polonistyki.
 24. Korekta Systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki.
 25. Korekta programu studiów  I i II stopnia na kierunku slawistyka prowadzonym na Wydziale Polonistyki.
 26. Uchwała rekrutacyjna na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.
 27. Korekta programu studiów podyplomowych Filologia polska w praktyce w obrębie ścieżek programowych Specjalizacja nauczycielska oraz Polonistyka dla nauczycieli w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 28. Stanowisko Rady Wydziału Polonistyki w sprawie wniosku Wydziału Dziennikarstwa i Informacji i Bibliologii o utworzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku publikowanie współczesne.
 29. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 30. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014