RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 19.6.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE
 1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Andrzejowi Fabianowskiemu, prof. UW.
 1. HABILITACJE
 1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Andrzejowi T. Kijowskiemu.
 2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej dr. Krzysztofa Kaszewskiego.
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Robertowi Birkholcowi (+wyróżnienie)
  2. mgr Annie Krasuskiej
  3. mgr Annie Kurowickiej (+wyróżnienie)
  4. mgr Joannie Prędocie
  5. mgr Milenie Wojtyńskiej-Nowotce (+wyróżnienie)
  6. mgr Annie Wotlińskiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Joanny Roś
  2. mgr Joanny Zawadki
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Aleksandry Berkiety
  2. mgr. Jana Borowicza
  3. mgr. Łukasza Bukowieckiego
  4. mgr Sylwii Chutnik
  5. mgr Justyny Schollenberger
  6. mgr Anny Wajdy
  7. mgr Agaty Zborowskiej
 4. Ponowne wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Szugiero.
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
 • a. mgr Moniki Borys
 • b. mgr Patrycji Chajęckiej
 • c. mgr Mai Dobiasz-Krysiak
 • d. mgr Magdaleny Falskiej
 • e. mgr. Piotra Fortuny
 • f. mgr. Marcina Gołębia
 • g. mgr. Pawła Jaskulskiego
 • h. mgr Magdaleny Juźwik
 • i. mgr Katarzyny Kaczmarek
 • j. mgr Justyny Kijanki
 • k. mgr Joanny Kocemby
 • l. mgr Katarzyny Kryńskiej
 • ł. mgr Zofii Mioduszewskiej-Wajszczak
 • m. mgr Mileny Mrozowskiej
 • n. mgr Beaty Olędzkiej
 • o. mgr Emilii Pomiankiewicz
 • p. mgr Aldony Sieradzkiej
 • r. mgr. Jacka Wajszczaka
 • s. mgr Anny Zalewskiej
 • t. mgr Angeliki Zanki
 1. Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Cabaj.

CZĘŚĆ II godz. 17.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15 maja 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosku dziekana o awans prof. dr. hab. Leszka Kolankiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Elżbiety Piotrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 5. Opinia Rady w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr. hab. Pawła Majewskiego w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr. hab. Seweryna Kuśmierczyka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr Barbary Pędzich w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony dr Agnieszki Piotrowskiej w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 9. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 10. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 11. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 12. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 13. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 14. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 15. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 16. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 17. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Komparatystki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 18. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 19. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 20. Powołanie eksperta w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku asystenta dr Katarzyny Pietruczuk w Zakładzie Literatur i Języków  Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 21. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu mgr Agnieszki Jasińskiej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 22. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora na czas określony w wymiarze połowy etatu mgr Sylwii Chrostowskiej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 23. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora na czas określony w wymiarze połowy etatu mgr Moniki Mańki w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 24. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas określony w wymiarze połowy etatu dr Ady Arendt w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 25. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy na czas nieokreślony w wymiarze połowy etatu dr Justyny Jaworskiej w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 26. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu dr. Romana Chymkowskiego w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 27. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu dr Małgorzaty Litwinowicz-Droździel w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 28. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora na czas określony dr hab. Martiny Ivanovej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 29. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora na czas nieokreślony w wymiarze połowy etatu mgr Jordanki Ilievej-Cygan w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 30. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas nieokreślony w wymiarze połowy etatu mgr Marty Grzybowskiej w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 31. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas nieokreślony w wymiarze połowy etatu mgr Agnieszki Rembiałkowskiej w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 32. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie eksperta.
 33. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie eksperta.
 34. Zasady odbywania praktyk na kierunku studiów I i II stopnia logopedia ogólna i kliniczna prowadzonych na Wydziale Polonistyki UW.
 35. Korekta specjalizacji glottodydaktycznej na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia polska.
 36. Zmiany w składzie redakcji „Wieku Oświecenia".
 37. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 38. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014