RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2016-2020 Rada Wydziau liczy 74 osób i ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2018/2019

Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2019 r.
Posiedzenie w dniu 19 lutego 2019 r.
Posiedzenie w dniu 12 marca 2019 r.
Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2019 r.
Posiedzenie w dniu 14 maja 2019 r.
Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 14 listopada 2017 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 14.11.2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1.Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora   dr. hab. Romanowi Krzywemu, prof. UW.

II. HABILITACJE

 1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

      a) dr Lenie Magnone

      b) dr. Robertowi Kulmińskiemu

      c) dr. Krzysztofowi Rzepkowskiemu

      d) dr Marcie Wojtkowskiej-Maksymik

 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:

a) dr Justyny Garczyńskiej

b) dr. Jacka Głażewskiego

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Ewie Krzakowskiej-Łazuce (+wyróżnienie)
  2. mgr Annie Laskowskiej
  3. mgr Natalii Mętrak-Rudy
  4. mgr Oldze Szadkowskiej-Mańkowskiej (+wyróżnienie)
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Marty Cmiel-Bażant
  2. mgr Katarzyny Maciejak
  3. mgr Małgorzaty Popiało
  4. mgr Alicji Urbanik-Kopeć
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Ady Łobożewicz
  2. mgr Mileny Wojtyńskiej-Nowotki
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Katarzyny Dudzińskiej
  2. mgr. Marka Ostrowskiego
  3. mgr Margaryty Sorokun
  4. mgr Ewy Strebeyko
 5. Sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Barbary Rode.

CZĘŚĆ II godz. 17.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 10 października 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Pracowni Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Sprawozdanie z rekrutacji na studia I, II i III stopnia na rok akademicki 2017/2018.
 5. Sprawozdanie Dziekana z realizacji efektów kształcenia w roku akademicki 2016/2017.
 6. Przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 7. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 8. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014