RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 14 listopada 2017 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 14.11.2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1.Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora   dr. hab. Romanowi Krzywemu, prof. UW.

II. HABILITACJE

 1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

      a) dr Lenie Magnone

      b) dr. Robertowi Kulmińskiemu

      c) dr. Krzysztofowi Rzepkowskiemu

      d) dr Marcie Wojtkowskiej-Maksymik

 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:

a) dr Justyny Garczyńskiej

b) dr. Jacka Głażewskiego

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Ewie Krzakowskiej-Łazuce (+wyróżnienie)
  2. mgr Annie Laskowskiej
  3. mgr Natalii Mętrak-Rudy
  4. mgr Oldze Szadkowskiej-Mańkowskiej (+wyróżnienie)
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Marty Cmiel-Bażant
  2. mgr Katarzyny Maciejak
  3. mgr Małgorzaty Popiało
  4. mgr Alicji Urbanik-Kopeć
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Ady Łobożewicz
  2. mgr Mileny Wojtyńskiej-Nowotki
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Katarzyny Dudzińskiej
  2. mgr. Marka Ostrowskiego
  3. mgr Margaryty Sorokun
  4. mgr Ewy Strebeyko
 5. Sprawa wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Barbary Rode.

CZĘŚĆ II godz. 17.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 10 października 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Pracowni Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Sprawozdanie z rekrutacji na studia I, II i III stopnia na rok akademicki 2017/2018.
 5. Sprawozdanie Dziekana z realizacji efektów kształcenia w roku akademicki 2016/2017.
 6. Przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 7. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 8. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014