RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2017 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 12.12.2017 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. HABILITACJE

 1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Marcie Zimniak-Hałajko
 2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr. Andrzeja Kijowskiego.

II. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Marcie-Cmiel-Bażant (+wyróżnienie)
  2. mgr Katarzynie Maciejak (+wyróżnienie)
  3. mgr Małgorzacie Popiało
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr. Valerya Butevycha
  2. mgr Urszuli Swobody-Rydz
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Anny Kurowickiej
  2. mgr Karoliny Pożogi
  3. mgr Rozalii Słodyczyk
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr. Daniela Ciesielskiego
  2. mgr Marty Gołdy
  3. mgr Doroty Samsonowicz-Kaczmarek
  4. mgr Pawła Stroińskiego

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 listopada 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmian w składzie Komisji Oceniającej Samodzielnych Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020.
 3. Powołanie Komisji Konkursowej na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Korekta programu studiów na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie prowadzonych na Wydziale Polonistyki UW.
 5. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 6. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014