RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

« Back

Posiedzenie w dniu 10 października 2017 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 10.10.2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. HABILITACJE

 1.  Wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego dr Joanny Jagodzińskiej-Kwiatkowskiej.
 2.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Jarosławowi Klejnockiemu.
 3. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:

a) dr Ewy Rudnickiej

b) dr Izabeli Winiarskiej-Górskiej

c) dr. Tomaszowi Korpyszowi

II. DOKTORATY

 1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Woźnickiej.
 2. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Katarzyny Orzechowskiej
  2. mgr Zofii Smugi

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 28 września 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków do Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
 4. Przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 5. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 6. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014