RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 9 marca 2021 r.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 9 marca 2021 r.

Przebieg posiedzenia:

1. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu dnia 2 marca br.

W załączniku każdy członek Rady Wydziału otrzyma listę głosowań, osobno jawnych i osobno tajnych, oraz instrukcję do głosowania w systemie Ankieter.

2. Wysłanie materiałów do poszczególnych punktów programu w dniu 2.03.2021 r. do godz. 14.00

3. W dniu 2.03.2021, do godziny 20.00 można zgłaszać propozycje zmian i uwagi mailowe do porządku posiedzenia (w trybie „Odpowiedz wszystkim").

4. Dyskusja za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 2.03.2021 r., od  godz. 14.00 do 5.03.2021 r. włącznie.

W tym czasie każdy członek Rady Wydziału może przesłać na wspólną listę mailową (w trybie: „Odpowiedz wszystkim") uwagi do poszczególnych punktów programu.

Dnia 8 marca 2021 r., do godziny 20.00, przewodniczący Rady, dziekan przesyła wszystkim członkom Rady Wydziału podsumowanie dyskusji.

5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 9 marca br. o godz. 9.00 i trwać będzie do godziny 23.00 dnia 11 marca 2021 r. włącznie. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości członków Rady Wydziału 12 marca 2021 r.

Uwaga: Wszystkie maile w trakcie posiedzenia, wynikające z procedury, winne być wysyłane z żądaniem potwierdzenia przeczytania.

                                                                                                                   DZIEKAN

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

PORZĄDEK POSIEDZENIA 9.03.2021

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 2 lutego 2021 r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Wyniki konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 4. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Konkursowej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr. hab. Marcina Filipowicza w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr hab. Magdaleny Bogusławskiej w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich , oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr hab. Izabeli Winiarskiej-Górskiej w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego , oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr hab. Iwony Burkackiej w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr hab. Magdaleny Sykurskiej-Derwojed w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr hab. Magdaleny Zawisławskiej w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej, oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta na czas nieokreślony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr. Jana Zdunika w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 20. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Mileny Wojtyńskiej-Nowotki na stanowisku starszego asystenta na czas określony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki  w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 21. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Piotra Ślusarczyka na stanowisku starszego asystenta na czas określony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 22. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. Pawła Jaskulskiego na stanowisku starszego asystenta na czas określony w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Edukacji Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 23. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Jasminy Šuler-Galos na stanowisku lektora na czas określony w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 24. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr  Sylwii Łozińskiej na stanowisku starszego asystenta na czas nieokreślony w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 25. Opłaty za usługi edukacyjne dla doktorantów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2021/2022.
 26. Sprawy bieżące Wydziału.
 27. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014