RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 8 grudnia 2020 r.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 8 grudnia 2020 r. o godz.  16.00  za pośrednictwem Google Meet.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 8.12.2020 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 17 listopada 2020 r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie trybu wyłaniania członków Rady Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW na kadencję 2021-2024.
 4. Wybory członków Rady Dydaktycznej dla kierunków kształcenia organizowanych na Wydziale Polonistyki UW na kadencję 2021-2024.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Anny Dżabaginy w grupie pracowników badawczych na czas określony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej w ramach grantu Opus, nr rejestracyjny  2020/37/B/HS2/00462
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Kornelii Sobczak na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Pracowni Badań Kontekstowych i Literaturoznawczych Studiów Translatologicznych w Instytucie Literatury Polskiej.
 10. Wniosek Rady Instytutu Literatury Polskiej o przyjęcie stanowiska Rady Wydziału w sprawie sytuacji w nauce polskiej.
 11. Sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

   

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014