RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 7 września 2021 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 7.09.2021

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 22 czerwca 2021 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego na stanowisku profesora na  czas  określony  w grupie  pracowników  badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marcina Filipowicza na stanowisku profesora uczelni  w grupie  pracowników  badawczo-dydaktycznych  na  czas  nieokreślony  w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas  określony   w Zakładzie  Bałtystyki  w Katedrze  Językoznawstwa  Ogólnego,  Migowego   i Bałtystyki (WPl-1210-13/2021).
 6. Wyniki konkursu na dwa stanowiska lektorów w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki (WPl-1210-14/2021).
 7. Wyniki konkursu na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony   w Zakładzie  Języków   i Kultur  Słowiańskich  w Instytucie  Slawistyki  Zachodniej    i Południowej (WPl-1210-15/2021).
 8. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej (WPl-1210- 16/2021).
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Viery Luptákovej na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 10. Opinia Rady Wydziału  w sprawie  zatrudnienia  mgr  Any  Marković  na  stanowisku  lektora  w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Sylwii Borowskiej-Kazimiruk na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w ramach grantu w Zakładzie Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Westermark na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej.
 13. Zmiany w redakcji czasopisma „Tekstualia. Palimpsesty Artystyczne Naukowe".
 14. Sprawy bieżące Wydziału.
 15. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014