RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 17 listopada 2020 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 17.11.2020 r.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 17 listopada 2020 r.

Przebieg posiedzenia:

1. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu dnia 10 listopada br.

W załączniku każdy członek Rady Wydziału otrzyma listę głosowań, osobno jawnych i osobno tajnych, oraz instrukcję do głosowania w systemie Ankieter.

2. Wysłanie materiałów do poszczególnych punktów programu w dniu 10.11.2020 r. do godz. 14.00

3. W dniu 10.11.2020, do godziny 20.00 można zgłaszać propozycje zmian i uwagi mailowe do porządku posiedzenia (w trybie „Odpowiedz wszystkim").

4. Dyskusja za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 10.11.2020 r., od  godz. 14.00 do 12.11.2020 r. włącznie.

W tym czasie każdy członek Rady Wydziału może przesłać na wspólną listę mailową (w trybie: „Odpowiedz wszystkim") uwagi do poszczególnych punktów programu.

Do dnia 13 listopada br., do godziny 12.00, przewodniczący Rady, dziekan przesyła wszystkim członkom Rady Wydziału podsumowanie dyskusji.

5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 17 listopada br. o godz. 9.00 i trwać będzie do godziny 23.00 dnia 19 listopada br. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości członków Rady Wydziału 20 listopada br.

Uwaga: Wszystkie maile w trakcie posiedzenia, wynikające z procedury, winne być wysyłane z żądaniem potwierdzenia przeczytania.

                                                                                      DZIEKAN

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

                                          

PORZĄDEK POSIEDZENIA

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 13 października 2020 r.;
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przeniesienia na stanowisko adiunkta dr hab. Ewy Wolańskiej do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych  w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Wydziałowej Komisji Oceniającej w kadencji 2020-2024.
  5. Uzupełnienie składu Komisji Bibliotecznej w kadencji 2020-2024.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w wymiarze 1/3 etatu mgr Agnieszki Witkowskiej-Krych w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Literatury Polskiej.
  7. Zmiana w składzie redakcji pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej".
  8. Sprawy bieżące Wydziału.
  9. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014