RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz.  16.30  za pośrednictwem Google Meet.

DZIEKAN

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA 13.04.2021

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 9 marca 2021 r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki z działalności w  2020 r.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydata do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony  w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 6. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr. hab. Marcina Napiórkowskiego w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr hab. Magdaleny Trysińskiej w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej, oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony prof. dr. hab. Andrzeja Fabianowskiego w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w wymiarze połowy etatu dr Marii Kuc w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w wymiarze połowy etatu dr Barbary Łukaszewicz w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Marka Śmietany w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki , oraz w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na dwa stanowiska lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki, oraz  w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania pracowni „Laboratorium Efektywnej Komunikacji" w Instytucie Języka Polskiego.
 17. Opinia Rady Wydziału w kwestii  Zarządzenia Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie: ustalenia wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi.
 18. Zmiany w składzie redakcji czasopisma „Zeszyty Łużyckie"
 19. Sprawy bieżące Wydziału.
 20. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014