RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

« Back

Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2021 r.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 12 stycznia 2021 r.

Przebieg posiedzenia:

1. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu dnia 5 stycznia br.

W załączniku każdy członek Rady Wydziału otrzyma listę głosowań, osobno jawnych i osobno tajnych, oraz instrukcję do głosowania w systemie Ankieter.

2. Wysłanie materiałów do poszczególnych punktów programu w dniu 5.01.2021 r. do godz. 14.00

3. W dniu 5.01.2021, do godziny 20.00 można zgłaszać propozycje zmian i uwagi mailowe do porządku posiedzenia (w trybie „Odpowiedz wszystkim").

4. Dyskusja za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 5.01.2021 r., od  godz. 14.00 do 8.01.2021 r. włącznie.

W tym czasie każdy członek Rady Wydziału może przesłać na wspólną listę mailową (w trybie: „Odpowiedz wszystkim") uwagi do poszczególnych punktów programu.

Dnia 11 stycznia 2021 r., do godziny 20.00, przewodniczący Rady, dziekan przesyła wszystkim członkom Rady Wydziału podsumowanie dyskusji.

5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 12 stycznia br. o godz. 9.00 i trwać będzie do godziny 23.00 dnia 14 stycznia 2021 r. włącznie. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości członków Rady Wydziału 15 stycznia 2021 r.

Uwaga: Wszystkie maile w trakcie posiedzenia, wynikające z procedury, winne być wysyłane z żądaniem potwierdzenia przeczytania.

DZIEKAN

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

PORZĄDEK POSIEDZENIA 12.01.2021

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 8 grudnia 2020 r.;
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Opinia RW w sprawie zmiany składu komisji konkursowej: konkurs na stanowisko lektora (2 x 2/3 etatu) w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki, Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Migowego
  4. Opinia RW w sprawie zmiany składu komisji konkursowej: konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki, Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Migowego
  5. Opinia RW w sprawie zmiany składu komisji konkursowej: konkurs na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki, Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Migowego
  6. Sprawy bieżące Wydziału.
  7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014