RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

« Back

Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2022 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 24.4.2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 25 marca - 5 kwietnia 2022 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki z działalności w  2021 r.
 4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego (WPl-1210-1/2022).
 5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego (WPl-1210-2/2022).
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Retoryki i Mediów (WPL-1210-14/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu (WPL-1210-15/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu (WPL-1210-16/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej  ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr hab. Ewy Hoffmann-Piotrowskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia o rok zatrudnienia mgr. Pawła Brudzyńskiego, zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki w Zakładzie Bałtystyki, oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia o rok zatrudnienia mgr Anny Butkiewicz, zatrudnionej w wymiarze pełnego etatu na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego, oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia o rok zatrudnienia mgr. Łukasza Krysy, zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego, oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia o rok zatrudnienia dr Jasminy Šuler-Galos, zatrudnionej na podstawie umowy międzynarodowej, w wymiarze pełnego etatu na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Ewy Paczoskiej na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wymiarze ½ etatu na czas określony w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrzeja Zieniewicza na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wymiarze ½ etatu na czas określony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców „Polonicum".
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony zatrudnienia mgr Małgorzaty Talipskiej, zatrudnionej w wymiarze ½ etatu na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony zatrudnienia mgr Alicji Orłowskiej, zatrudnionej w wymiarze ½ etatu na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia na czas nieokreślony zatrudnienia mgr Renaty Świderskiej-Noworyty, zatrudnionej w wymiarze ½ etatu na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Migowego.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydata do Rady Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.
 20. Sprawy bieżące Wydziału.
 21. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014