RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

« Back

Posiedzenie w dniu 22 marca 2022 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 22.3.2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 18 stycznia 2022 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki z działalności w 2021 r.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej (WPL-1210-3/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich (WPL-1210-4/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich (WPL-1210-11/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki (WPL-1210-5/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Polonistyki Stosowanej w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego (WPL-1210-6/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych (WPL-1210-8/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku (WPL-1210-9/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku (WPL-1210-10/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Instytucie Filologii Klasycznej w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego (WPL-1210-7/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

  12a. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony w Instytucie Języka Polskiego w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego (WPL-1210-12/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.

  12b. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony w Instytucie Języka Polskiego w Zakładzie Historii Języka Polskiego (WPL-1210-13/2022), oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego na stanowisko profesora uczelni dr. hab. Marty Wojtkowskiej-Maksymik w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu wewnętrznego mgr Doroty Sutkowskiej na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filologii Klasycznej w Zakładzie Studiów nad Renesansem, oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Hanny Gosk wymiarze ½ etatu na czas określony w Instytucie Literatury Polskiej w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie przeniesienia mgr Doroty Kruk, zatrudnionej w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki Instytutu Polonistyki Stosowanej, ze stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
 17. Zmiany w składzie redakcji czasopisma „Dzieciństwo. Literatura i Kultura".
 18. Sprawy bieżące Wydziału.
 19. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014