RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 25 września 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 25.09.2014 r.

PORZĄDEK OBRAD

CZĘŚĆ I godz. 14.00

 1. HABILITACJE
 1. Wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego dr Małgorzaty Pietrzak.
 2. Wniosek Zespołu Wydziałowego sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenie terminu kolokwium dr. Jarosława Pietrowa.
 3. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego:
  1. dr Katarzynie Dróżdż-Łuszczyk
  2. dr. Marcinowi Filipowiczowi
 4. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr Ewy Hoffmann-Piotrowskiej.
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Agacie Hąci
  2. mgr. Piotrowi Kubińskiemu (+wyróżnienie)
  3. mgr Marii J. Woźniak
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Moniki Kąckiej-Rodak
  2. mgr Marty Kułaj
  3. mgr Anny Witkowskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Kamili Gądek-Kownackiej
  2. mgr Anny Gumkowskiej
  3. mgr Anity Pieńkowskiej
  4. mgr. Jana Wiślickiego
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Doroty Dobrzyńskiej
  2. mgr. Marcina Romeyki-Hurki
  3. mgr Kingi Stanaszek-Bryc

CZĘŚĆ II godz. 15.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 17.06.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Karola Samsela na stanowisku adiunkta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Sylwii Siedleckiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Joanny Tabor-Książyk na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego i Bałtystyki UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Kremer na stanowisku asystenta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Szczypiorskiej-Mutor na stanowisku asystenta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Ignacego Dolińskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Ireny Aleksy na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Evy Pallasovej na stanowisku lektora w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 12. Opina Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Mireli Šavrljugi na stanowisku lektora w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Akceptacja listy studentów na studiach III stopnia ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2014/2015.
 15. Akceptacja listy studentów na studiach I i II stopnia ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2014/2015.
 16. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 17. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 18. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.