RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 18 lutego 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 18.02.2014 r.

Część I godz 16.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

I. TYTUŁY NAUKOWE

 1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora:
  a)    dr. hab. Mirosławowi Bańce, prof. UW
  b)    dr. hab. Włodzimierzowi Olszańcowi, prof. UW

II. HABILITACJE

 1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenia terminu kolokwium dr. Pawła Majewskiego.

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  a)    mgr Marcie Gaściewicz (+wyróżnienie)
  b)    mgr Annie Mach (+wyróżnienie)
  c)    mgr Zuzannie Ossowskiej
  d)    mgr Agnieszce Pai
  e)    mgr Natallii Yaumen
 2.  Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  a)    mgr Jeong In Choi
  b)    mgr. Tomasza Jędrzejewskiego
  c)    mgr Hanny Jurkowskiej
  d)    mgr Danuty Mikulskiej
  e)    mgr Justyny Walczak
  f)    mgr Marty Wierzbickiej
  g)    mgr. Wojciecha Zembatego
  h)    mgr Urszuli Zdunek
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  a)    mgr Agnieszki Grażul-Luft
  b)    mgr Olgi Kaczmarek
  c)    mgr Moniki Kąckiej-Rodak
  d)    mgr Agaty Sikory

Część II godz 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14.01.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmiany w składzie Komisji Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Anny Domańskiej na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 7. Stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
 8. Uchwała Rekrutacyjna na rok akademicki 2015/2016.
 9. Uchwała w sprawie wysokości płat za usługi edukacyjne na rok akademicki 2014/2015.
 10. Korekta programu studiów I i II stopnia na kierunku filologia polska .
 11. Korekta programu studiów I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie.
 12. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 13. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.