RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 17 czerwca 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 17.06.2014 r.

PORZĄDEK OBRAD

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora:

       a) dr. hab. Grzegorzowi Dąbkowskiemu, prof. SWPS

       b) dr. hab. Wiesławowi Rzońcy, prof. UW

II. HABILITACJE

1. Wniosek dr Małgorzaty Pietrzak o powtórzenie kolokwium habilitacyjnego.

 1. Sprawa wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym ks. dr. Jana Koniora.

III.     DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Anecie Cibik-Matujewicz
  2. mgr. Marcinowi Dzikowskiemu (+wyróżnienie)
  3. mgr Elizie Kiepurze (+wyróżnienie)
  4. mgr Oldze Makarovej (+wyróżnienie)
  5. mgr Marcie Maśce
  6. mgr Annie Suchodolskiej
  7. mgr. Piotrowi Ślusarczykowi
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Agnieszki Humeniuk
  2. mgr Anny Małczuk-Wakulińskiej
  3. mgr Dąbrówki Mirońskiej
  4. mgr. Adama Niewiadomskiego
  5. mgr Marty Piaseckiej
  6. mgr Justyny Poznańskiej
  7. mgr. Jana Wiślickiego
  8. mgr Oksany Zakhutskiej
  9. mgr. Daniela Zarewicza
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr. Michała Grabowskiego
  2. mgr Magdaleny Malińskiej
  3. mgr Agaty Sierbińskiej
  4. mgr Agnieszki Sosnowskiej
  5. mgr. Łukasza Zaremby
  6. mgr Katarzyny Zegadło-Gałeckiej
  7. mgr Justyny Żulewskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.15

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 13.05.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat W Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Seweryna Kuśmierczyka na stanowisku adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Szurek na stanowisku adiunkta w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Agaty Wdowik na stanowisku adiunkta w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Olgi Jauer–Niworowskiej na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Leszczyńskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Doroty Sosnowskiej na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Mazanek na stanowisku starszego wykładowcy w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Justyny Zych na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Jordanki Ilievej-Cygan na stanowisku lektora w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania nowej specjalizacji zawodowej Specjalizacja translatorska na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie specjalizacji na studiach II stopnia Glottodydaktyka kulturowa na Wydziale Polonistyki UW.
 18. Korekta Regulaminu Studiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie programu Studiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW.
 20. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 21. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.