RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 15 października 2013 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 15.10.2013 r.

Część I godz 16.00

I. HABILITACJE

 1. Wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego dr. Marka Kaźmierczaka.
 2. Uchwała Rady Wydziału Polonistyki UW w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Klekot.

II. DOKTORATY

 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  a) mgr Marty Chojnackiej-Kuraś
  b) mgr Agnieszki Pai
  c) mgr Anny Rabczuk
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  a) mgr. Michała Czerenkiewicza
  b) mgr Marcina Dzikowskiego
  c) mgr. Tomasza Jędrzejewskiego
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr. Karola Samsela.

Część II godz 16.45

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 25.09.2013 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmian w składzie Komisji Kadrowej na Wydziale Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania prof. dr hab. Ewy Paczoskiej na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania prof. dr hab. Ewy Ihnatowicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Adeli Kobelskiej na stanowisku asystenta w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Wanot-Miśtury na stanowisku asystenta w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 8. Sprawozdanie z rekrutacji na studia I, II, III stopnia na rok akademicki 2013/2014.
 9. Korekta uchwały rekrutacyjnej na studiach I i II stopnia na rok akademicki 2014/2015.
 10. Przyznanie dyplomów z wyróżnieniem na studiach I i II stopnia.
 11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.