RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2016-2020 Rada Wydziau liczy 74 osób i ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2018/2019

Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2019 r.
Posiedzenie w dniu 19 lutego 2019 r.
Posiedzenie w dniu 12 marca 2019 r.
Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2019 r.
Posiedzenie w dniu 14 maja 2019 r.
Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 15.04.2014 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

  1. TYTUŁY NAUKOWE
  1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora:
  1. dr. hab. Romualdowi Huszczy, prof. UW
  2. dr. hab. Andrzejowi Zieniewiczowi, prof. UW
  1. HABILITACJE
  1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji habilitacyjnej:
    1. dr. Patrycjusza Pająka
    2. dr Marzeny Stępień
  1. DOKTORATY
  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr Jeong In Choi
    2. mgr. Michałowi Czerenkiewiczowi
    3. mgr. Tomaszowi Jędrzejewskiemu (+wyróżnienie)
    4. mgr Hannie Jurkowskiej (+wyróżnienie)
    5. mgr Danucie Mikulskiej
    6. mgr Justynie Walczak (+wyróżnienie)
    7. mgr Marcie Wierzbickiej
    8. mgr Urszuli Zdunek
    9. mgr. Wojciechowi Zembatemu
  2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
    1. mgr Bożeny Itoi
    2. mgr Ewy Kozioł-Chrzanowskiej
    3. mgr. Karola Samsela
    4. mgr. Piotra Ślusarczyka
    5. mgr Marii J. Woźniak
  3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Cieślika.
  4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr Elizy Czerwińskiej
    2. mgr. Łukasza Józefowicza
    3. mgr. Jana Wiślickiego
  5. Powołanie nowego promotora pracy w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Szawel.
  6. Wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 11.03.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Wyniki ocen okresowych w 2014 r.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
  9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  10. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska asystentów w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
  12. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
  13. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliacji czasopisma naukowego „Forum Artis Rhetoricae" przy Wydziale Polonistyki UW.
  14. Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Pedagogika teatru" w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  15. Korekta programu studiów podyplomowych „Polszczyzna w administracji i biznesie" w Instytucie Języka Polskiego UW.
  16. Korekta programu studiów podyplomowych „Polszczyzna a przekład" w Instytucie Języka Polskiego UW.
  17. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
  18. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  19. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.