RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 15.04.2014 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE
 1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora:
 1. dr. hab. Romualdowi Huszczy, prof. UW
 2. dr. hab. Andrzejowi Zieniewiczowi, prof. UW
 1. HABILITACJE
 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji habilitacyjnej:
  1. dr. Patrycjusza Pająka
  2. dr Marzeny Stępień
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Jeong In Choi
  2. mgr. Michałowi Czerenkiewiczowi
  3. mgr. Tomaszowi Jędrzejewskiemu (+wyróżnienie)
  4. mgr Hannie Jurkowskiej (+wyróżnienie)
  5. mgr Danucie Mikulskiej
  6. mgr Justynie Walczak (+wyróżnienie)
  7. mgr Marcie Wierzbickiej
  8. mgr Urszuli Zdunek
  9. mgr. Wojciechowi Zembatemu
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Bożeny Itoi
  2. mgr Ewy Kozioł-Chrzanowskiej
  3. mgr. Karola Samsela
  4. mgr. Piotra Ślusarczyka
  5. mgr Marii J. Woźniak
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Cieślika.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Elizy Czerwińskiej
  2. mgr. Łukasza Józefowicza
  3. mgr. Jana Wiślickiego
 5. Powołanie nowego promotora pracy w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Szawel.
 6. Wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 11.03.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wyniki ocen okresowych w 2014 r.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska asystentów w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliacji czasopisma naukowego „Forum Artis Rhetoricae" przy Wydziale Polonistyki UW.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Pedagogika teatru" w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 15. Korekta programu studiów podyplomowych „Polszczyzna w administracji i biznesie" w Instytucie Języka Polskiego UW.
 16. Korekta programu studiów podyplomowych „Polszczyzna a przekład" w Instytucie Języka Polskiego UW.
 17. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 18. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 19. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.