RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 14 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 14.01.2014 r.

Część I godz 16.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

I. TYTUŁY NAUKOWE

 1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Wojciechowi Dudzikowi, prof. UW.

II. HABILITACJE

 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr Katarzyny Dróżdż-Łuszczyk.

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  a)    mgr Weronice Kosteckiej (+wyróżnienie)
  b)    mgr. Konradowi Kowalczykowi
  c)    mgr Annie Kubickiej
  d)    mgr Joannie Kubickiej
  e)    mgr Annie Wietesze
 2.  Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  a)    mgr Agaty Hąci
  b)    mgr Elizy Kiepury
  c)    mgr. Piotra Kubińskiego
  d)    mgr Anny Suchodolskiej
  e)    mgr Anny Witkowskiej
 3. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Artura Zawiszy.

Część II godz 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 10.12.2013 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja Markowskiego w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyników konkursu na stanowiska asystentów naukowych w ramach projektu Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na lat pięć w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 6. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w 2013 roku.
 7. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia w 2013 roku.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Szkoła mistrzów. Studium technik pisania i prezentacji tekstu literackiego w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Korekta studiów I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki UW.
 10. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.