RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 13 maja 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 13.05.2014 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Bożenie Itoi
  2. mgr Ewie Kozioł-Chrzanowskiej (+wyróżnienie)
  3. mgr. Karolowi Samselowi
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Anety Cibik-Matujewicz
  2. mgr Marcina Dzikowskiego
  3. mgr Agaty Hąci
  4. mgr Elizy Kiepury
  5. mgr. Piotra Kubińskiego
  6. mgr Olgi Makarovej
  7. mgr Marty Maśki
  8. mgr Anny Suchodolskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Iwony Artowicz-Skowrońskiej
  2. mgr Anny Skwarskiej
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Joanny Barskiej
  2. mgr Małgorzaty Lisickiej
  3. mgr Agaty Łukszy
  4. mgr Katarzyny Szrodt

CZĘŚĆ II godz. 16.45

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15.04.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Rodaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Tatiany Witkowskiej na stanowisku lektora w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 4. Zmiana programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
 5. Dostosowanie programu studiów doktoranckich do wymogów Uchwały Senatu Nr 175 z dnia 22 stycznia 2014 r. oraz nowego Regulaminu Studiów Doktoranckich UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie nowego modułu pn. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem na studiach podyplomowych Filologia polska w praktyce.
 7. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 8. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.