RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 12 listopada 2013 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 12.11.2013 r.

Część I godz 16.00

I. HABILITACJE

 1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenie terminu kolokwium dr Agnieszki Karpowicz.
 2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji Habilitacyjnej dr Agnieszki Graff-Osser.

II. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Annie Boguskiej (+wyróżnienie)
  2. mgr. Karolowi Hryniewiczowi
  3. mgr Magdzie Szybiak
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Weroniki Kosteckiej
  2. mgr. Konrada Kowalczyka
  3. mgr Anny Kubickiej
  4. mgr Joanny Kubickiej
  5. mgr Zuzanny Ossowskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Bożeny Itoi
  2. mgr. Piotra Ślusarczyka
  3. mgr Alicji Wójcickiej
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr. Macieja Jaworskiego
  2. mgr. Jakuba Skrzeka
 5. Zmiana przewodniczącego Komisji Językoznawczej II.

Część II godz 16.45

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15.10.2013 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Anny Kiermut na stanowisku wykładowcy w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 3. Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Polonistyki UW.
 4. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 5. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.