RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 11 marca 2014 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 11.03.2014 r.

Część I godz 16.00

Wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2013/2014.

I. HABILITACJE

 1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenia terminu kolokwium dr Małgorzaty Pietrzak.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Aleksandrowi Gadomskiemu.

II. DOKTORATY

 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Czerenkiewicza.
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  a)    mgr Marty Kułaj
  b)    mgr Olgi Makarowej

Część II godz 16.45

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 18.02.2014 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki UW z działalności w 2013 r.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Arenta Johana Van Nieukerkena na stanowisku profesora wizytującego w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyników konkursu na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie wyników konkursu na stanowisku adiunkta w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 7. Likwidacja „Pracowni <Wielkiego słownika języka polskiego>" w Instytucie Języka Polskiego UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliacji czasopisma „Logopeda" przy Wydziale Polonistyki UW.
 9. Uchwała Rekrutacyjna na studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015.
 10. Korekta programu studiów I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
 11. Korekta programu studiów I stopnia na kierunku filologia polska specjalizacja nauczycielska.
 12. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 13. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.