RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014

« Back

Posiedzenie w dniu 10 grudnia 2013 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 10.12.2013 r.

Część I godz 16.00

I. HABILITACJE

 1. Wniosek Zespołu Wydziałowego w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego i wyznaczenia terminu kolokwium dr Doroty Wolskiej.

II. DOKTORATY

1.    Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:

a)    mgr Marcie Chojnackiej-Kuraś (+wyróżnienie)
b)    mgr Ewelinie Drzewieckiej (+wyróżnienie)
c)    mgr Annie Rabczuk
d)    mgr. Piotrowi Rosołowi
e)    mgr Magdalenie Szczypiorskiej-Mutor (+wyróżnienie)

2.    Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

a)    mgr Marty Gaściewicz
b)    mgr Anny Mach
c)    mgr Natallii Yaumen

3.    Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:

a)    mgr Anety Cibik-Matujewicz
b)    mgr Ewy Kozioł-Chrzanowskiej
c)    mgr Marty Maśki
d)    mgr. Karola Samsela
e)    mgr Urszuli Zdunek

4.    Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:


a)    mgr Olgi Kaczmarek
b)    mgr Joanny Majewskiej
c)    mgr Marty Skury

5. Zmiana komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Elizy Kąckiej.

Część II godz 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12.11.2013 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmian w składzie Komisji Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2012-2016.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jakuba Z. Lichańskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Tomasza Wójcika, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Olafa Krysowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 8. Likwidacja studiów podyplomowych Podyplomowe Studium Wiedzy o Polszczyźnie „Język polski dla niepolonistów" w Instytucie Języka Polskiego UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Literatura – kultura – biznes w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Szkoła mistrzów. Studium technik pisania i prezentacji tekstu literackiego w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.