RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

« Back

Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2023 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 25.04.2023 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 21 lutego 2023 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki z działalności w 2022 roku.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Jana Kozłowskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Jana Kwapisza na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Małgorzaty Litwinowicz-Droździel na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.
 7. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Mikołajczuk na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Żanety Nalewajk-Tureckiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Dawida Marii Osińskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Włodzimierza Pessela na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" (WPL-1210-3/2023) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku w Instytucie Literatury Polskiej (WPL-1210-4/2023) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej (WPL-1210-5/2023) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  w wymiarze pełnego etatu na czas określony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-2/2023).
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas określony dr Heleny Balcerek w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na czas określony dr Gabrieli Jankun-Dopart w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

16a. Opinia Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procedury awansu wewnętrznego dr. Pawła Brudzyńskiego na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki oraz w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej.

 1. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmniejszenia do 5/7 wymiaru etatu dr hab. Aliny Molisak, zatrudnionej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
 2. Sprawy bieżące Wydziału.
 3. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014