RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

« Back

Posiedzenie w dniu 16 maja 2023 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 16.05.2023 r.

Część Pierwsza

  1. Spotkanie z Jego Magnificencją Rektorem UW prof. dr. hab. Alojzym Z. Nowakiem.

Część Druga

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 25 kwietnia 2023 r.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Aliny Molisak na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Literatury XX i XXI Wieku w Instytucie Literatury Polskiej.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" (WPL-1210-6/2023) oraz w sprawie powołania komisji konkursowej.
  5. Sprawy bieżące Wydziału.
  6. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.


 

 

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014