RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

« Back

Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2022 r.

PORZĄDEK POSIEDZENIA 13.12.2022 r.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z 18 października 2022 r.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Wyniki konkursu na stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony w zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej (WPL-1210-17/2022).
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr. hab. Piotra Garncarka na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Centrum Języka i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców "Polonicum".
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej ds. awansu wewnętrznego dr hab. Agnieszki Mikołajczuk na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia na czas określony zatrudnienia dr Anny Miłoszewskiej-Kiełbiewskiej w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie ustalenia wykazu uwzględnianych w pensum obciążeń dydaktycznych niebędących zajęciami regularnymi.
 8. Informacja w sprawie reorganizacji systemu biblioteczno-informacyjnego na Wydziale Polonistyki.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie udzielenia pracownikom Wydziału Polonistyki w roku akademickim 2023/2024 płatnych urlopów naukowych w trybie art. 130 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
 10. Sprawy bieżące Wydziału.
 11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014