RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2020 r.

ZDALNE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 23.06.2020 R.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg posiedzenia:

1. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu dnia 16 czerwca br.

W załączniku każdy członek Rady Wydziału otrzyma listę głosowań, osobno jawnych i osobno tajnych, oraz instrukcję do głosowania w systemie Ankieter.

2. Wysłanie materiałów do poszczególnych punktów programu w dniu 16.06.2020.

3. W dniu 17.06.2020, do godziny 12.00 można zgłaszać propozycje zmian i uwagi mailowe do porządku posiedzenia (w trybie „Odpowiedz wszystkim"). Ewentualne propozycje zmian w porządku obrad zostaną przegłosowane w systemie Ankieter tego samego dnia, od godziny 14.00 do 18.00

4. Dyskusja za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 18.06.2020 do 20.06.2020.

W tym czasie każdy członek Rady Wydziału może przesłać na wspólną listę mailową (w trybie: „Odpowiedz wszystkim") uwagi do poszczególnych punktów programu.

Do dnia 21. maja br., do godziny 12.00, przewodniczący Rady, dziekan przesyła wszystkim członkom Rady Wydziału podsumowanie dyskusji.

5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 23 czerwca br. o godz. 9.00 i trwać będzie do godziny 23.00 dnia 24 czerwca br. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości członków Rady Wydziału 24 czerwca br.

Uwaga: Wszystkie maile w trakcie posiedzenia, wynikające z procedury, winne być wysyłane z żądaniem potwierdzenia przeczytania.

DZIEKAN

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

PORZĄDEK POSIEDZENIA

CZĘŚĆ I TYTUŁY NAUKOWE

  1. Opinia Rady Wydziału dla Senatu UW w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Przemysławowi Gębalowi.

CZĘŚĆ II

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 19 maja 2020 r.;
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony prof. dr. hab. Andrzeja Zieniewicza
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony dr Danieli Pelčakovej w Zakładzie Języków i Kultury Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony mgr Tijany Stojanović w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  na czas określony dr Zofii Smugi w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
  7. Sprawy bieżące Wydziału.
  8. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014