RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 21 kwietnia 2020 r.

ZDALNE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 21.04.2020 R.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg posiedzenia (zgodnie z zaleceniami władz rektorskich):

1. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu dnia 14 kwietnia br.

W załączniku każdy członek Rady Wydziału otrzyma listę głosowań, osobno jawnych i osobno tajnych, oraz instrukcję do głosowania w systemie Ankieter.

2. Wysłanie materiałów do poszczególnych punktów programu w dniu 14.04.2020.

3. Dyskusja za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 15.04.2020 do 17.04.2020.

W tym czasie każdy członek Rady Wydziału może przesłać na wspólną listę mailową (w trybie: „Odpowiedz wszystkim") uwagi do poszczególnych punktów programu, z wyjątkiem punktu „3.Sprawozdanie Dziekana za rok 2019". Uwagi do tego punktu proszę przesyłać z pominięciem (wykasowaniem na liście odbiorców) adresów mailowych władz dziekańskich i pełnomocnika ds. administracyjnych i inwestycyjnych, pana dr. Jerzego Molasa.

Do dnia 19. kwietnia br., do godziny 12.00, przewodniczący Rady, dziekan przesyła wszystkim członkom Rady Wydziału podsumowanie dyskusji, z wyjątkiem wyżej wymienionego punktu 3. „Sprawozdanie Dziekana za rok 2019". Podsumowanie dyskusji do tego punktu  przedstawi wszystkim członkom Rady Wydziału …

4. Głosowanie rozpocznie się w dniu 21 kwietnia br. o godz. 9.00 i trwać będzie do godziny 24.00 dnia 23 kwietnia br. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości członków Rady Wydziału 24 kwietnia br.

Uwaga: Wszystkie maile w trakcie posiedzenia, wynikające z procedury, winne być wysyłane z żądaniem potwierdzenia przeczytania.

DZIEKAN

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

PORZĄDEK GŁOSOWAŃ

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 18 lutego 2020 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Sprawozdanie Dziekana za rok 2019.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zasad rozliczania godzin nieregularnych w ramach pensum dydaktycznego.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskie, powołanie Komisji Konkursowej.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej, powołanie Komisji Konkursowej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej, powołanie Komisji Konkursowej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej, powołanie Komisji Konkursowej.
 9. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie awansu dr hab. Anity Lorenc na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 10. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie awansu dr hab. Marzeny Stępień na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 11. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie awansu dr hab. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 12. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie awansu dr. hab. Krzysztofa Kopczyńskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 13. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie awansu dr. Piotra Lehra-Spławińskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 14. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatrudnienia dr. hab. Włodzimierza Pessela w trybie ponownego zawarcia umowy na tym samym stanowisku na czas nieokreślony, tj. na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 15. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatrudnienia dr Pauliny Kwiatkowskiej w trybie ponownego zawarcia umowy na tym samym stanowisku na czas nieokreślony, tj. na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 16. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatrudnienia dr Mileny Hebal-Jezierskiej w trybie ponownego zawarcia umowy na tym samym stanowisku na czas nieokreślony, tj. na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 17. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatrudnienia dr. Radosława Rusnaka w trybie ponownego zawarcia umowy na tym samym stanowisku na czas nieokreślony, tj. na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej.
 18. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Maciejak w trybie ponownego zawarcia umowy na tym samym stanowisku na czas nieokreślony, tj. na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 19. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatrudnienia mgr Beaty Ciecierskiej-Zajdel w trybie ponownego zawarcia umowy na tym samym stanowisku na czas nieokreślony, tj. na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu W Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 20. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Pietruczuk w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Języków i Literatur Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej.
 21. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Magdaleny Zawadzkiej w trybie awansu wewnętrznego na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej.
 22. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony dr. Romana Chymkowskiego w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 23. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony mgr Doroty Kruk w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 24. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony dr. Macieja Skowery w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej.
 25. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników  badawczo-dydaktycznych na czas określony  dr Moniki Jabłońskiej w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego.
 26. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony mgr. Mateusza Adamczyka w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego.
 27. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony mgr Aleksandry Żurek-Huszcz w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego.
 28. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony mgr Dagmary Banasiak w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego.
 29. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony mgr Angeliki Kosieradzkiej w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 30. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas określony mgr. Janusza Szablewskiego w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 31. Sprawy bieżące Wydziału.
 32. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014