RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 19 maja 2020 r.

ZDALNE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 19.05.2020 R.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg posiedzenia:

1. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu dnia 12 maja br.

W załączniku każdy członek Rady Wydziału otrzyma listę głosowań, osobno jawnych i osobno tajnych, oraz instrukcję do głosowania w systemie Ankieter.

2. Wysłanie materiałów do poszczególnych punktów programu w dniu 12.05.2020.

3. W dniu 13.05.2020, do godziny 12.00 można zgłaszać propozycje zmian i uwagi mailowe do porządku posiedzenia (w trybie „Odpowiedz wszystkim"). Ewentualne propozycje zmian w porządku obrad zostaną przegłosowane w systemie Ankieter tego samego dnia, od godziny 14.00 do 18.00

4. Dyskusja za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 14.05.2020 do 16.05.2020.

W tym czasie każdy członek Rady Wydziału może przesłać na wspólną listę mailową (w trybie: „Odpowiedz wszystkim") uwagi do poszczególnych punktów programu.

Do dnia 17. maja br., do godziny 12.00, przewodniczący Rady, dziekan przesyła wszystkim członkom Rady Wydziału podsumowanie dyskusji.

5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 19 maja br. o godz. 9.00 i trwać będzie do godziny 23.00 dnia 22 maja br. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości członków Rady Wydziału 24 maja br.

Uwaga: Wszystkie maile w trakcie posiedzenia, wynikające z procedury, winne być wysyłane z żądaniem potwierdzenia przeczytania.

DZIEKAN

Prof. dr hab. Zbigniew Greń

 PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 21 kwietnia 2020 r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania promotora i recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Józefowi Henowi.
 4. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie awansu dr hab. Katarzyny Kłosińskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr Justyny Prusinowskiej w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w wymiarze 1/3  etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas określony dr Sandry Užule-Fons Kruk w Zakładzie Bałtystyki W Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony mgr Katarzyny Jasińskiej-Zdun w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony mgr Agnieszki Jastrzębskiej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony mgr Małgorzaty Malinowskiej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony mgr Agnieszki Wronowskiej w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony mgr Doroty Zackiewicz w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  na czas określony dr Anny Dżabaginy w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  na czas określony mgr. Łukasza Żurka w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej.
 14. Sprawy bieżące Wydziału.
 15. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014