RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 14 lipca 2020 r.

ZDALNE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 14.07.2020 R.

Uprzejmie proszę o udział w zdalnym posiedzeniu Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg posiedzenia:

1. Wysłanie zawiadomienia o posiedzeniu dnia 7 lipca br.

W załączniku każdy członek Rady Wydziału otrzyma listę głosowań, osobno jawnych i osobno tajnych, oraz instrukcję do głosowania w systemie Ankieter.

2. Wysłanie materiałów do poszczególnych punktów programu w dniu 07.07.2020.

3. W dniu 08.07.2020, do godziny 12.00 można zgłaszać propozycje zmian i uwagi mailowe do porządku posiedzenia (w trybie „Odpowiedz wszystkim"). Ewentualne propozycje zmian w porządku obrad zostaną przegłosowane w systemie Ankieter tego samego dnia, od godziny 14.00 do 18.00

4. Dyskusja za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniach od 08.07.2020 do 10.07.2020.

W tym czasie każdy członek Rady Wydziału może przesłać na wspólną listę mailową (w trybie: „Odpowiedz wszystkim") uwagi do poszczególnych punktów programu.

Do dnia 11. lipca br., do godziny 12.00, przewodniczący Rady, dziekan przesyła wszystkim członkom Rady Wydziału podsumowanie dyskusji.

5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 14 lipca br. o godz. 9.00 i trwać będzie do godziny 23.00 dnia 15 lipca br. Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości członków Rady Wydziału 16 lipca br.

Uwaga: Wszystkie maile w trakcie posiedzenia, wynikające z procedury, winne być wysyłane z żądaniem potwierdzenia przeczytania.

 

                                                                                                                 DZIEKAN

PORZĄDEK POSIEDZENIA

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 23 czerwca 2020 r.;
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powierzenia prof. dr. hab. Wojciechowi Dudzikowi funkcji prodziekana ds. rozwoju kadry naukowej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2020-2024.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie powierzenia dr hab. Katarzynie Dróżdż-Łuszczyk funkcji prodziekana ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2020-2024.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie skierowania do JM Rektora UW kandydatury dr. Łukasza Książyka na prodziekana ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich, kierownika jednostki dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW w kadencji 2020-2024.
 6. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przeniesienia na stanowisko adiunkta dr hab. Ewy Wolańskiej do grupy pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu dr hab. Krzysztofa Kopczyńskiego na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr Mileny Hebal-Jezierskiej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych  na czas nieokreślony dr. hab. Włodzimierza Pessela  w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr Pauliny Kwiatkowskiej w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr hab. Justyny Jaworskiej w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej  w Instytucie Kultury Polskiej.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr Ady Arendt w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr. Radosława Rusnaka w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr Weroniki Lipszyc w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony dr. Roberta Birkholca w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej na czas nieokreślony dr Katarzyny Maciejak w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w wymiarze połowy etatu na czas określony mgr Alicji Karsznia-Sobczak w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora w grupie pracowników dydaktycznych mgr Beaty Ciecierskiej-Zajdel na czas nieokreślony w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej.
 19. Sprawy bieżące Wydziału.
 20. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014