ZASADY PUNKTACJI OBOWIĄZUJĄCE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU

W ciągu czterech lat studiów doktoranci winni zdobyć minimum punktowe:

Niestypendyści

 • I rok - 17 pkt
 • II rok - 19,5 pkt;
 • III rok - 19 pkt;
 • IV rok - 17,5 pkt

Stypendyści

 • I rok - 21 pkt
 • II rok - 23,5 pkt;
 • III rok - 23 pkt;
 • IV rok - 21,5 pkt

Punktowane dziedziny pracy doktorantów

 1. Przygotowanie doktoratu
   - 40 pkt stypendiowani /40 pkt niestypendiowani
 2. Aktywność naukowa (publikacje, udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych)
  - 24 pkt stypendiowani / 8 pkt niestypendiowani
 3. Realizacja programu studiów (seminaria, proseminaria, wykłady, konwersatoria…)
  - 20 pkt stypendiowani/ 20 p. niestypendiowani
 4. Dydaktyka (Dwa punkty za realizację programu praktyk dydaktycznych rocznie)
  - 8 pkt stypendiowani/ 8 pkt niestypendiowani

W ciągu czterech lat doktoranci powinni zdobyć minimum punktowe (łącznie):

 • Doktoranci - Stypendyści - 89 pkt
 • Doktoranci nie pobierający stypendiów - 74 pkt

Doktorant powinien przejawiać aktywność we wszystkich wymienionych dziedzinach; nadwyżki punktów uzyskanych w jednej dziedzinie nie można zaliczać na konto tej, w której występuje niedobór.

AD 1) DOKTORAT

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ciągu czterech lat studiów doktoranckich wynosi 40 pkt (uzyskanie 40 pkt oznacza ukończenie rozprawy). Punkty przyznaje się jedynie za pracę wykonaną w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być przyznane stypendium.

Promotor lub opiekun naukowy doktoranta przyznaje punkty (i wpisuje je w odpowiedniej

części sprawozdania doktoranta z przebiegu studiów doktoranckich) za:

a) przygotowanie bibliografii - od 0 do 3 pkt;

b) przygotowanie konspektu pracy - od 0 do 3 pkt

c) gromadzenie i opracowanie źródeł i materiałów - od 0 do 4 pkt;

d) ukończenie wszystkich rozdziałów pracy - 30 pkt;

Przyznanie przez promotora lub opiekuna naukowego np. 3 pkt w jednym roku za przygotowanie bibliografii oznacza, że w kolejnych latach to osiągnięcie nie może być punktowane

AD 2) AKTYWNOŚĆ NAUKOWA

 1. Publikacje naukowe w czasopismach naukowych

Uznaje się wyłącznie teksty opublikowane lub przyjęte do druku.

W wypadku tekstów wieloautorskich liczba punktów za publikację dzielona jest przez liczbę jej autorów.

Artykuł naukowy w czasopiśmie z części A, B lub C wykazu czasopism MNiSW (brak limitu punktowego) Uznaje się artykuły o objętości min. pół arkusza wydawniczego, wydrukowane lub przyjęte do druku.Liczba punktów za artykuł zgodnie z wykazem czasopism MNiSW

 • tłumaczenie artykułu naukowego - 3 pkt
 • Artykuł recenzyjny w czasopiśmie z części A, B lub C wykazu czasopism MNiSW (brak limitu punktowego) Uznaje się teksty o objętości co najmniej 7000 znaków (ze spacjami).
  artykuł recenzyjny - 2 pkt
 • Artykuł naukowy w czasopiśmie spoza listy ministerialnej (brak limitu punktowego)
  Uznaje się wyłącznie publikacje w czasopismach zarejestrowanych i recenzowanych.
  1 artykuł - 3 pkt
 • tłumaczenie artykułu naukowego - 2 pkt
 • Artykuł recenzyjny w czasopiśmie spoza listy ministerialnej (brak limitu punktowego)
  Uznaje się teksty o objętości co najmniej 7000 znaków (ze spacjami).
  artykuł recenzyjny = 0,5 pkt
 1. Monografia naukowa (brak limitu punktowego)

Uznaje się wyłącznie teksty opublikowane lub przyjęte do druku.

W wypadku tekstów wieloautorskich liczba punktów za publikację dzielona jest przez liczbę jej autorów

 • Monografia - 20 pkt
 • Edycja z aparatem krytycznym lub tłumaczenie (filologiczne) z aparatem krytycznym (brak limitu punktowego)
  1 publikacja  - 14 pkt
 • Książka popularnonaukowa (brak limitu punktowego)
  książka popularnonaukowa - 8 pkt
 • Słownik (brak limitu punktowego)
  opracowany indywidualnie słownik - 8 pkt
 • Przekład książki naukowej (brak limitu punktowego)
  przekład książki - 6 pkt
 • Redakcja książki naukowej (brak limitu punktowego)
  samodzielna redakcja książki naukowej - 3 pkt
  współredagowanie książki naukowej - 1,5 pkt
 • Rozdział w recenzowanej monografii naukowej (brak limitu punktowego)
  Uznaje się teksty o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, które zostały przyjęte do druku lub opublikowane w monografii recenzowanej.
  1 rozdział - 6 pkt
  tłumaczenie rozdziału o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego - 2 pkt
  hasło słownikowe lub encyklopedyczne o objętości min. arkusza wydawniczego - 1 pkt
 1. Konferencje naukowe (12 pkt)

Punktuje się maksymalnie 3 konferencje rocznie.

W wypadku wygłoszenia tego samego referatu lub zaprezentowania tego samego posteru na kilku konferencjach, uznaje się jedno – najwyżej punktowane

Punktuje się wyłącznie czynny udział w konferencji, tj. wygłoszenie referatu lub zaprezentowanie posteru.

W wypadku referatów lub posterów wieloautorskich liczbę punktów dzieli się przez liczbę autorów.

Doktorant powinien też przedstawić program oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

Udział w konferencji dokumentuje się zaświadczeniem od organizatora konferencji, w którym będą podane:

termin konferencji, tytuł wygłoszonego referatu (lub przedstawionego posteru) oraz programem konferencji zawierającym afiliacje uczestników.

Przez konferencje naukowe rozumie się konferencje organizowane przez instytucje naukowe i posiadające komitet programowy (złożony z pracowników naukowych, a w przypadku konferencji studencko-doktoranckich z udziałem opiekuna naukowego), który dokonuje merytorycznej selekcji zgłoszeń udziału w konferencji,

Przez konferencję naukową o zasięgu międzynarodowym rozumie się konferencję, w której bierze udział co najmniej 3 przedstawicieli z przynajmniej 2 krajów innych niż Polska.

Za wygłoszenie referatu lub zaprezentowanie posteru w języku obcym przyznaje się dodatkowo 0,5 pkt.

 • Czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym – 4 pkt
  Przez konferencję naukową o zasięgu międzynarodowym rozumie się konferencję, w której bierze udział co najmniej 3 przedstawicieli z przynajmniej 2 krajów innych niż Polska.
 • Czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym – 3 pkt
  Przez konferencję naukową o zasięgu krajowym rozumie się konferencję, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej 3 ośrodków naukowych.
 • Czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu uczelnianym – 2 pkt
  Przez konferencje naukowe o zasięgu uczelnianym rozumie się konferencje, w których co najmniej dwie trzecie czynnych uczestników reprezentuje jeden ośrodek naukowy (nawet jeśli wzięli w niej czynny udział przedstawiciele co najmniej pięciu ośrodków naukowych).
 • Czynny udział w konferencji naukowej studencko-doktoranckiej – 1 pkt
  Przez konferencje naukowe studencko-doktoranckie rozumie się konferencje, w których co najmniej dwie trzecie czynnych uczestników jest studentami lub doktorantami.
 1. Organizacja życia naukowego (5 pkt)
 • współorganizacja konferencji naukowej - 2 pkt
 • organizacja (lub współorganizacja) naukowych wydarzeń o skali ogólnopolskiej - 2 pkt
 • aktywny udział w konkretnych  przedsięwzięciach stowarzyszeń i organizacji naukowych, w tym kół naukowych  - 1 pkt
 • merytoryczny udział w wydarzeniach naukowych bądź dydaktycznych na rzecz Wydziału Polonistyki - 1 pkt
 1. Realizacja badań naukowych

Ocenie podlegają jedynie naukowe projekty badawcze realizowane przy wsparciu finansowym instytucji jak: NCN, NCBiR (np. konkurs NPRH), NCK i analogicznych instytucji zagranicznych.

 • Przygotowanie i złożenie wniosku – 5 pkt
  Punktowane będzie wyłącznie złożenie wniosku po raz pierwszy.
 • Otrzymanie finansowania projektu badawczego – 4 pkt
  Uznaje się tylko przypadki, gdy wnioskodawcy powierzono rolę kierownika projektu badawczego.
 • Udział w projekcie badawczym
  pełnienie funkcji kierownika - 5 pkt (brak limitu punktowego)
  pełnienie funkcji wykonawcy merytorycznego - 4 pkt (brak limitu punktowego)
  Punktuje się wyłącznie lata następujące po roku, w którym wnioskodawca otrzymał finansowanie.
 • Współpraca przy realizacji projektu badawczego – 1 pkt (maksymalnie 3 pkt)
  Uznaje się wyłącznie konkretne działania np. organizacja paneli, wystaw.
 1. Popularyzacja nauki (5 pkt)

Uznaje się osiągnięcia popularyzujące naukę a nie mieszczące się w ww. kategoriach osiągnięć.

 • udział w panelach dyskusyjnych - 0,5 pkt
 • teksty popularnonaukowe - 0,5 pkt
 • udział w projektach popularyzujących naukę - 0,5 pkt

Podstawą przyznania punktów za publikację jest ukazanie się w druku danego tekstu lub informacja (od redakcji) o przyjęciu go do druku z przewidywanym terminem publikacji.

Nie będą brane pod uwagę książki, artykuły bez dokładnego opisu bibliograficznego (z podaniem stron). Podobne zastrzeżenie dotyczy udziału w konferencjach bez podania tytułu wystąpienia.

AD 3) REALIZACJA PROGRAMU STUDIÓW:

 1. Praca nad doktoratem:

Łącznie, a więc w ciągu czterech lat, za pracę nad doktoratem można otrzymać 40 pkt. (zob. wyżej)

 1. Realizacja programu studiów :

Wynik doktoranta za to kryterium stanowi sumę punktów:

a) za oceny z egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu, zgodnie z następującymi regułami

punktacji:

 • ocena bdb = 4 pkt,
 • ocena db+ = 3 pkt,
 • ocena db = 2 pkt,
 • ocenia dst/dst+ = 0 pkt;

b) za zaliczenie:

 • seminarium = 3 pkt,
 • proseminarium = 1,5 pkt,
 • zajęć z metodologii = 1,5 pkt,
 • innych zajęć (30 godzin) = 1 pkt.

Punktuje się zajęcia objęte programem studiów doktoranckich dla danego roku studiów doktoranckich.

AD 4) DYDAKTYKA

Oceny dokonuje opiekun praktyk. Odbycie praktyk nie jest warunkiem wystarczającym otrzymania punktów – opiekun bierze pod uwagę nie tylko fakt prowadzenia zajęć przez doktoranta, ale dokonuje również jakościowej oceny zajęć.

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (10 godzin) = 2 pkt
 • współprowadzenie zajęć dydaktycznych (10 godzin) = 1    pkt
 • negatywna ocena opiekuna = 0 pkt

Maksymalna liczba punktów – 2.

Punktacja ma stanowić kryterium rozstrzygające przy staraniach o stypendium naukowe, przy przedłużaniu lub cofnięciu stypendiów, także decyduje o skreśleniu z listy doktorantów, stanowi też kryterium pomocnicze przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przyznania lub nie stypendiów zagranicznych.