Program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"

Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" i uzyskać tytuł zawodowy licencjata, musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów stacjonarnych - studia I stopnia

Rok studiów: I

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćw.

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Podstawy przygotowania i edycji tekstu

 

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

 

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Wiedza o kulturze (ćw. Słowo w kulturze)

30

 

 

30

 

 

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Tradycje antyczne i biblijne w literaturze

 

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Literatura i kultura epok dawnych

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Poetyka z elementami teorii literatury

 

 

 

60

 

 

 

60

6

Egzamin

Korespondencja sztuk: literatura – muzyka

 

 

 

15

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Korespondencja sztuk: literatura – sztuki plastyczne

 

 

 

15

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Kultura języka polskiego

60

 

 

60

 

 

 

120

10

Egzamin

Gramatyka opisowa języka polskiego

60

 

 

60

 

 

 

120

10

Egzamin

Semantyka wypowiedzi

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Historia filozofii

60

 

 

 

 

 

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Lektora języka nowożytnego I

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Technologie informacyjne

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Szkolenie BHP

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Zaliczenie

Podstawy ochrony własności intelektualnej

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Zaliczenie

Rok studiów: II

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćw.

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Literatura i kultura romantyzmu

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Literatura i kultura po 1864 r.

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego

30

 

 

30

 

 

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Analiza porównawcza tekstów literackich

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Językowe aspekty przekładu

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Media elektroniczne w warsztacie filologa

 

 

 

 

 

15

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Komparatystyka

 

 

 

60

 

 

 

60

8

Egzamin

Lektorat języka nowożytnego I

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Lektorat języka nowożytnego II

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na cenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

5

Zaliczenie na ocenę

Wychowanie fizyczne

 

 

 

60

 

 

 

60

0

Zaliczenie

Specjalizacje zawodowe (do wyboru)

Specjalizacja: filologia dla mediów

Komunikacja medialna (w tym: Poetyka reklamy – 10 godz., Język w mediach – 10 godz., Język filmu – 10 godz.)

 

 

 

30

 

 

 

30

6

Zaliczenie na ocenę

Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR

 

 

 

 

 

15

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Retoryka w komunikowaniu publicznym

 

 

 

 

 

30

 

30

2,5

Egzamin

Przegląd zawodów medialnych 1 (w tym: Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy – 10 godz., Rynek reklamy i PR – 10 godz., Rynek wirtualny – 10 godz.)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Krytyka tekstu reklamowego

 

 

 

 

 

30

 

30

2,5

Egzamin

Warsztaty z negocjacji

 

 

 

 

 

15

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja redaktorsko-wydawnicza

Funkcjonowanie wydawnictwa. Organizacja, marketing,  prawo autorskie

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Redakcja językowa tekstu I

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Wprowadzenie do edytorstwa literatury

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Historia edycji polskiej literatury pięknej

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Dzieje książki i druku

30

 

 

 

 

 

 

30

3

Egzamin

Specjalizacja nauczycielska

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologia

30

 

 

30

 

 

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja glottodydaktyczna

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologia

30

 

 

30

 

 

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Język polski poza granicami kraju

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako język drugi

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako obcy

 

 

 

 

 

30

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Podstawy lingwistyki stosowanej

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Gramatyka funkcjonalno-kontrastywna

15

 

 

 

 

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja translatorska

Podstawy translatoryki

30

 

 

 

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Warsztat stylistyczny, część 1

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Warsztat stylistyczny, część 2

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Literatura światowa

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 1

 

 

 

 

 

30

 

30

5

Egzamin

Rok studiów: III

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćw.

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Literatura i kultura lat 1918-1945

 

 

 

30

 

 

 

30

5

Egzamin

Literatura i kultura lat 1945-1989

 

 

 

30

 

 

 

30

5

Egzamin

Literatura i kultura najnowsza (po 1989 r.)

30

 

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Literatury europejskie w ujęciu porównawczym

30

 

 

60

 

 

 

90

7

Egzamin

Seminarium licencjackie oraz egzamin licencjacki

 

 

60

 

 

 

 

60

10

Egzamin

Komparatystyka mediów (drukowanych, audiowizualnych, cyfrowych)

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Bloki A, B, C, D (rotacyjnie)

A.

A1. Metodologia, i teoria przekładu

A2. Warsztaty translacyjne (przekład tekstu literackiego, naukowego, tekstów użytkowych- pisemny i ustny, porównawcza analiza przekładów)

B.

B1.Teoria i historia sztuk pięknych w kontekście porównawczym

B2.Warsztaty artystyczne (przekład intersemiotyczny, porównawcza analiza sztuk i wersji przekładów)

C.

C1. Teoria mediów z elementami historii i metodologii badań medialnych

C2.Warsztaty medialne (przekład medialny, porównawcza analiza mediów i wersji przekładów)

D.

D1.Teoria i metodologia pisania o sztuce

D2.Warsztat pisarski (pisanie eseju krytycznego, naukowego o sztuce)

30

 

 

 

 

30

 

60

3

Zaliczenie na ocenę

Lektorat języka nowożytnego II

 

 

 

 

60

 

 

60

2

Zaliczenie na ocenę

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Egzamin

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

30

30

 

30

 

 

 

30

4

Zaliczenie na ocenę

Wychowanie fizyczne

 

 

 

30

 

 

 

30

0

Zaliczenie

Praktyki kierunkowe

 

 

 

 

 

 

40

40

2

Zaliczenia

Specjalizacje zawodowe (do wyboru)

Specjalizacja: filologia dla mediów

Horyzonty medialne (w tym: Wprowadzenie do nauki o mediach – 10 godz. WYK, Literackie konteksty Internetu – 10 godz. CW, Prawo w mediach – 10 godz. WYK)

20

 

 

10

 

 

 

30

6

Zaliczenie na ocenę

Warsztaty medialne (jeden do wyboru spośród następujących: Retoryka i krytyka medialna; Twórcze pisanie; Translatorski; Autora mediów społecznościowych)

 

 

 

 

 

15

 

15

1,5

Zaliczenie na ocenę

Scenariusze dzieł filmowych

 

 

 

 

 

30

 

30

2,5

Egzamin

Przegląd zawodów medialnych II (w tym: Rynek edukacji medialnej – 10 godz., Rzecznik prasowy – 10 godz., Kształtowanie wizerunku publicznego – 10 godz.)

 

30

 

 

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Emisja głosu

 

 

 

 

 

15

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja redaktorsko-wydawnicza

Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego

15

 

 

 

 

 

 

15

2

Egzamin

Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

 Redakcja językowa tekstu II

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Historia polskich edycji literatury powszechniej (wraz z elementami translatologii)

 

 

 

30

 

 

 

30

5

Egzamin

Typografia i projektowanie książki

 

 

 

15

 

 

 

15

2

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja nauczycielska

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Literatura dla dzieci i młodzieży

 

 

 

30

 

 

 

30

3

Egzamin

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

 

120

120

5

Egzamin

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

 

 

 

 

 

40

40

-

 

Edukacja medialna w szkole

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Emisja głosu i technika mowy

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja glottodydaktyczna

Emisja głosu i technika mowy

 

 

 

 

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako obcy

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego jako obcego

 

 

 

30

 

 

 

30

4

Egzamin

Testowanie i certyfikacja

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

 

 

 

 

120

120

4

Zaliczenie

Praktyki glottodydaktyczne (w ramach Metodyki języka polskiego jako obcego)

 

 

 

 

 

 

40

40

-

Zaliczenie

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

 

 

 

 

 

40

40

-

 

Specjalizacja translatorska

Historia przekładów literackich

 

30

 

 

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 2

 

 

 

 

 

30

 

30

4

Egzamin

Gramatyka kontrastywna

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Translatorium, część 3

 

 

 

 

 

30

 

30

4

Egzamin

Redakcja tekstu tłumaczonego

 

 

 

30

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

 

Moduły podlegające wyborowi przez studenta:                         

 • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 11 ECTS
 • lektoraty języka nowożytnego w wymiarze 8 ECTS
 • egzamin certyfikacyjny z języka obcego w wymiarze 2 ECTS
 • wychowanie fizyczne w wymiarze 0 ECTS
 • specjalizacje zawodowe w wymiarze 31 ECTS
 • seminaria licencjackie w wymiarze 10 ECTS
 • praktyki kierunkowe w wymiarze 2 ECTS

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów wynosi 64 ECTS, co stanowi 35,55% wszystkich punktów ECTS koniecznych do uzyskania na studiach pierwszego stopnia.

 • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
 • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych: minimum 5 ECTS. Punkty te student musi uzyskać na zajęciach z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich lub na zajęciach z psychologii i dydaktyki ogólnej (pedagogiki) w ramach specjalizacji nauczycielskiej albo glottodydaktycznej.
 • Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku studiów, wynosi 8 ECTS. Pozostałe 3 punkty ECTS za zgodą dziekana student może uzyskać, uczęszczając na przedmioty z puli wydziałowych zajęć fakultatywnych.
 • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów, wynosi w zależności od wyboru specjalizacji zawodowej od 65 do 69,5 punktów ECTS. Punkty te uzyskiwane są w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, których całościowa łączna wartości wynosi 175 punktów ECTS (w przypadku specjalizacji nauczycielskiej i glottodydaktycznej 171), przy czym w przypadku niektórych przedmiotów student może wybrać formę ćwiczeń internetowych.
 • Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej", wynosi 115 punktów ECTS.
 • Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, wynosi 33 punktów ECTS. Są to punkty przypisane do specjalizacji zawodowych i praktyk kierunkowych.