Program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku
filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej.

Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej i uzyskać tytuł zawodowy licencjata, musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

ROK I

Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Punkty ECTS  
Nauki pomocnicze: Wprowadzenie do nauki o literaturze   15 2  
Nauki pomocnicze: Wstęp do językoznawstwa synchronicznego   30 2  
Propedeutyka języka łacińskiego   60 5  
Tradycje antyczne i biblijne w literaturze   30 4  
Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie 30 60 10 E
Poetyka z elementami teorii literatury   60 6 E
Kultura języka polskiego I 30 30 5 E
Gramatyka opisowa języka polskiego I 60 60 10 E
Współczesne zjawiska literackie 30   3  
Leksykografia 30   3  
Stylistyka 15   2  
Słownictwo polszczyzny XXI w. 30   3  
Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 2  
Technologie informacyjne - kurs internetowy 30 2  
Szkolenie BHP 4   0,5  
Podstawy ochrony własności intelektualnej 4 0,5 ECTS 0,5  
      60  

ROK II

Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Punkty ECTS  
Wiedza o kulturze 30 30 4  
Historia literatury polskiej: romantyzm 30 60 10 E
Gramatyka opisowa języka polskiego II 30 30 5  
Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego 30 30 5  
Kultura języka polskiego II 15 45 5 E
Analiza dzieła literackiego   30 3  
Komparatystyka 30 30 5 E
Lektorat języka nowożytnego   60 2  
Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 3  
Wychowanie fizyczne   60 1  
      43  

Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru):

(I rok specjalizacji, II ROK STUDIÓW pierwszego stopnia)

Filologia dla mediów  Liczba godzin  Forma zajęć   Forma zaliczenia    Punkty ECTS 
Komunikacja medialna (przedmioty ogólne 1) 30 CW   6
w tym: Poetyka reklamy 10 CW z/o 2
w tym: Język w mediach 10 CW z/o 2
w tym: Język filmu 10 CW z/o 2
Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR 15 WARSZTAT z/o 1,5
Retoryka w komunikowaniu publicznym 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Przegląd zawodów medialnych 1 30 WYK/KONW   3
w tym: Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy 10 WYK/KONW z/o 1
w tym: Rynek reklamy i PR 10 WYK/KONW z/o 1
w tym: Rynek wirtualny 10 WYK/KONW z/o 1
Krytyka tekstu reklamowego 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Warsztaty z negocjacji 15 WARSZTAT z/o 1,5
  150     17

Redaktorsko-wydawnicza Wykład  Ćwiczenia   Punkty ECTS  
Funkcjonowanie wydawnictwa. Organizacja – marketing – prawo autorskie   15 2  
Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy   30 3  
Redakcja językowa tekstu   60 6  
Wprowadzenie do edytorstwa literatury   30 3 E
Historia edycji polskiej literatury pięknej   30 3 E
      17  


Nauczycielska

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologia

30

30

60

4

Zaliczenie na ocenę

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe

 

15

15

3

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

30

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie)

 

30

30

5

Egzamin

 

Nauczycielska (program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018)

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologia

30

30

60

4

Zaliczenie na ocenę

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe

 

15

15

2

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

30

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

 

30

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

30

30

3

Zaliczenie na ocenę

 

Glottodydaktyka

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Warsztat

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologia

30

30

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Język polski poza granicami kraju

15

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako język drugi

15

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora

 

30

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako obcy

 

 

30

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Podstawy lingwistyki stosowanej

15

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Gramatyka funkcjonalno-kontrastywna

15

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

30

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej

 

10

 

10

1

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literacko-językowe)

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

 

Glottodydaktyka (program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018)

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Warsztat

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Dydaktyka ogólna (pedagogika)

30

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologia

30

30

 

60

4

Zaliczenie na ocenę

Język polski poza granicami kraju

15

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako język drugi

15

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora

 

30

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako obcy

 

 

30

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Podstawy lingwistyki stosowanej

15

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Gramatyka funkcjonalno-kontrastywna

15

 

 

15

0,5

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

30

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

 

30

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

30

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

 

Specjalizacja translatorska Liczba godzin Forma zaliczenia Rodzaj zajęć Punkty ECTS Semestr
1. Podstawy translatoryki 30 Zaliczenie na ocenę (test) Wykład [U]    3     zima
2. Warsztat stylistyczny, część 1 30 Zaliczenie na ocenę (praca roczna) Ćwiczenia [U] 3 zima
3. Warsztat stylistyczny, część 2 30 Zaliczenie na ocenę (praca roczna) Ćwiczenia [U] 3 lato
4. Literatura światowa 30 Zaliczenie na ocenę (test) Konwersatorium [U] 3 lato
5. Translatorium, część 1 (język ...) 30 Egzamin pisemny Warsztat [S] 5 lato
Łącznie 150         17  

ROK III

Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Punkty ECTS  
Historia Polski 30   2  
Historia filozofii 30   3  
Historia literatury polskiej po 1864 r. 30 60 10 E
Historia literatury polskiej współczesnej 60   4  
Elementy teorii literatury 30   3  
Dialektologia   15 2  
Seminarium licencjackie oraz egzamin licencjacki   60 10  
Lektorat języka nowożytnego   60 2  
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2     2  
Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 3  
Wychowanie fizyczne   60 1  
Praktyki kierunkowe – minimum 4 tygodnie     4  
      46  

Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru):

(II rok specjalizacji, III ROK STUDIÓW pierwszego stopnia)

Filologia dla mediów Liczba godzin   Forma zajęć    Forma zaliczenia  Punkty ECTS
Horyzonty medialne (przedmioty ogólne 2) 30   z/o 6
w tym: Wprowadzenie do nauki o mediach 10 WYK z/o 2
w tym: Literackie konteksty Internetu 10 CW z/o 2
w tym: Prawo w mediach 10 WYK z/o 2
Warsztaty medialne (do wyboru jeden) 15 WARSZTAT z/o 1,5
do wyboru: Retoryka i krytyka medialna 15 WARSZTAT z/o 1,5
do wyboru: Twórcze pisanie 15 WARSZTAT z/o 1,5
do wyboru: Translatorski 15 WARSZTAT z/o 1,5
do wyboru: Autora mediów społecznościowych 15 WARSZTAT z/o 1,5
Przegląd zawodów medialnych 2 30 WYK/KONW z/o 3
w tym: Rynek edukacji medialnej 10 WYK/KONW z/o 1
w tym: Rzecznik prasowy 10 WYK/KONW z/o 1
w tym: Kształtowanie wizerunku publicznego 10 WYK/KONW z/o 1
Scenariusze dzieł filmowych 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Emisja głosu 15 WARSZTAT z/o 1
  120     14

Redaktorsko-wydawnicza  Wykład  Ćwiczenia  Punkty ECTS  
Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego 15   2 E
Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku   15 2  
Dzieje książki i druku 30   3 E
Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z el.translatologii)   30 5 E
Typografia i projektowanie książki   15 2  
      14  

 

Nauczycielska

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

Warsztat

Praktyki

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

30

 

 

30

3

Zaliczenie na ocenę

Literatura dla dzieci i młodzieży

30

 

 

30

3

Egzamin

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

120

120

4

Zaliczenie na ocenę

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

 

40

40

-

Zaliczenie na ocenę

Edukacja medialna w szkole

30

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Emisja głosu i technika mowy

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

 

Nauczycielska (program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018)

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

Warsztat

Praktyki

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

 

 30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Literatura dla dzieci i młodzieży

30

 

 

30

3

Egzamin

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

120

120

5

Egzamin

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

 

40

40

-

 

Edukacja medialna w szkole

30

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Emisja głosu i technika mowy

 

30

 

30

2

 

 

Glottodydaktyka

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

Warsztat

Praktyki

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Emisja głosu i technika mowy

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako obcy

30

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego jako obcego

30

 

 

30

4

Egzamin

Testowanie i certyfikacja

30

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

120

120

4

Zaliczenie na ocenę

Praktyki glottodydaktyczne (w ramach Metodyki języka polskiego jako obcego)

 

 

40

40

-

Zaliczenie na ocenę

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

 

40

40

-

Zaliczenie

 

Glottodydaktyka (program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018)

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia

Warsztat

Praktyki

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Emisja głosu i technika mowy

 

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Język polski jako obcy

 

 30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego jako obcego

30

 

 

30

4

Egzamin

Testowanie i certyfikacja

30

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

 

120

120

4

Zaliczenie

Praktyki glottodydaktyczne (w ramach Metodyki języka polskiego jako obcego)

 

 

40

40

-

Zaliczenie

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

 

40

40

-

 

 

Specjalizacja translatorska Liczba godzin Forma zaliczenia Rodzaj zajęć Punkty ECTS Semestr
1. Historia przekładów literackich (język...) 30 Zaliczenie na ocenę (test) Konwersatorium [S] 2 zima
2. Translatorium, cz. 2 (język...) 30 Egzamin pisemny Warsztat [S] 4 zima
3. Gramatyka kontrastywna (język...) 30 Zaliczenie na ocenę (test) Ćwiczenia [S] 2 zima
4. Translatorium, cz. 3 (język...) 30 Egzamin pisemny Warsztat [S] 4 lato
5. Redakcja tekstu tłumaczonego (język...) 30 Zaliczenie na ocenę (praca roczna) Ćwiczenia [S] 2 lato
Łącznie   150           14  

 

Moduły podlegające wyborowi przez studenta:

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 8 ECTS
  • lektoraty języka nowożytnego w wymiarze 4 ECTS
  • egzamin certyfikacyjny z języka obcego w wymiarze 2 ECTS
  • wychowanie fizyczne w wymiarze 2 ECTS
  • specjalizacje zawodowe w wymiarze 31 ECTS
  • seminaria licencjackie w wymiarze 10 ECTS
  • praktyki kierunkowe w wymiarze 4 ECTS

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych: minimum 161 ECTS