Program stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej" obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016.


Każdy student, który planuje odbyć dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej
i światowej" i uzyskać tytuł zawodowy magistra, musi zdobyć co najmniej 120 punktów ECTS oraz zaliczyć zajęcia z nowożytnego języka obcego na poziomie minimum B2+.

Studia drugiego stopnia

Rok I

Teksty literatury dawnej- analiza kontekstowa*– 30 godz. ćwiczeń 3 ECTS
Teksty literatury XIX wieku (romantyzm) analiza kontekstowa*– 30 godz. ćwiczeń 3 ECTS
Teksty literatury XIX wieku (po 1864 roku) analiza kontekstowa*– 30 godz. ćwiczeń 3 ECTS
Teksty literatury współczesnej- analiza kontekstowa*– 30 godz. ćwiczeń 3 ECTS
Teoria literatury w ujęciu porównawczym – 30 godz. ćwiczeń, EGZAMIN 5 ECTS
Leksykalna semantyka porównawcza – 30 godz. wykładu 2 ECTS
Kontakty polszczyzny z innymi językami dawniej i dziś – 30 godz. ćwiczeń, EGZAMIN 5 ECTS
Teatr w kulturze – 30 godz. ćwiczeń 3 ECTS
Film w kulturze – 30 godz. ćwiczeń 3 ECTS
Komparatystyka dyskursów (filozoficznego, naukowego, politycznego, reklamowego) – 30 godz. ćwiczeń, EGZAMIN 5 ECTS
Pisanie tekstu krytycznego (przekazu artystycznego, naukowego i in.) – 30 godz. warsztatu 3 ECTS
Media elektroniczne w warsztacie filologa – 15 godz. warsztatu 1 ECTS
Poetyka i semiotyka porównawcza – 30 godz. wykładu 3 ECTS
Metodologia badań filologicznych – 30 godz. wykładu do wyboru:
a. Metodologia badań literackich
b. Metodologia badań językoznawczych - synchroniczna
c. Metodologia badań językoznawczych - diachroniczna
3 ECTS
Seminarium magisterskie – 60 godz. 5 ECTS
Filozofia dla filologii – 60 godz. wykładu 4 ECTS
Przedmiot ogólnouniwersytecki – 30 godzin wykładu/ćwiczeń 3 ECTS
Konwersatorium – 30 godz. ćwiczeń 3 ECTS

*w kontekście innych niż literatura tekstów kultury (np. sztuki, filozofii), estetyk, formacji kulturowych, epok, kierunków artystycznych

Łącznie na I roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia: 60 ECTS, w tym 19,5 ECTS „bezpośredniego kontaktu"

Rok II

Literatura najnowsza - 30 godz. ćwiczeń, EGZAMIN 5 ECTS
Wielkie dzieła literatury światowej (w ujęciu porównawczym) – 30 godz. ćwiczeń, EGZAMIN 4 ECTS
Historia języka polskiego – 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN 10 ECTS
Literatura popularna – 30 godz. wykładu 3 ECTS
Opracowanie językowe tekstu naukowego – 30 godz. ćwiczeń 4 ECTS
Translatorium specjalistyczne (B2+) 30 godz. warsztatu 3 ECTS
Seminarium magisterskie – 60 godz. oraz praca dyplomowa i egzamin magisterski 25 ECTS
Konwersatorium – 30 godz. ćwiczeń 3 ECTS
Przedmiot ogólnouniwersytecki – 30 godz. wykładu/ćwiczeń 3 ECTS

Łącznie na II roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia: 60 ECTS, w tym 10 ECTS „bezpośredniego kontaktu"

Moduły podlegające wyborowi przez studenta na studiach stacjonarnych:

  • metodologie badań filologicznych w wymiarze 3 ECTS
  • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 6 ECTS
  • konwersatoria w wymiarze 6 ECTS
  • seminaria magisterskie 30 ECTS

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych: minimum 111 ECTS