Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku filologia polska
w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej.

Każdy student, który planuje odbyć dwuletnie studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej i uzyskać tytuł zawodowy magistra, musi zdobyć co najmniej 120 punktów ECTS oraz zaliczyć zajęcia z nowożytnego języka obcego na poziomie minimum B2+*.

ROK I

Nazwa przedmiotu W Ć ECTS  
Literatura polska lat 1918-1945   30 5 E
Literatura polska lat 1945-1989   30 5 E
Literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań 60   5  
Teoria literatury 30 30 10 E
Analiza komparatystyczna   30 3  
Gramatyka historyczna języka polskiego 30 30 10 E
Analiza tekstów staropolskich   30 3  
Opracowanie językowe tekstu naukowego   30 4  
Metodologia badań filologicznych – 30 godz. wykładu do wyboru: 30   3  
a. Metodologia badań literackich        
b. Metodologia badań językoznawczych – synchroniczna        
c. Metodologia badań językoznawczych – diachroniczna        
Seminarium magisterskie   60 5  
Filozofia dla filologii 60   4  
Przedmiot ogólnouniwersytecki (w tym zajęcia z języka obcego, poziom B2+) 30   3  

Łącznie na I roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia: 60 ECTS, w tym 18 ECTS „bezpośredniego kontaktu"


ROK II

Nazwa przedmiotu W Ć ECTS  
Literatura najnowsza   30 5 E
Współczesna krytyka artystyczna 30   3  
Historia języka polskiego 30 30 10 E
Literatura popularna 30   3  
Językoznawstwo ogólne 30   5 E
Seminarium magisterskie oraz praca dyplomowa i egzamin magisterski   60 25  
Konwersatorium 1 ( w tym konwersatorium translatologiczne, poziom B2+)   30 3  
Konwersatorium 2 (w tym konwersatorium translatologiczne, poziom B2+)   30 3  
Przedmiot ogólnouniwersytecki (w tym zajęcia z języka obcego, poziom B2+) 30   3  

Łącznie na II roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia: 60 ECTS, w tym 10 ECTS „bezpośredniego kontaktu"

Moduły podlegające wyborowi przez studenta:

  • metodologie badań filologicznych w wymiarze 3 ECTS
  • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 6 ECTS
  • konwersatoria w wymiarze 6 ECTS
  • seminaria magisterskie 30 ECTS

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych: minimum 111 ECTS


* W planie studiów II stopnia nie ma lektoratów nowożytnego język obcego; studentom nie przysługują bezpłatne żetony na w/w zajęcia. Aby spełnić ustawowe wymaganie „zaliczenie zajęć z nowożytnego języka obcego na poziomie B2+", studentom kierunku filologia polska specjalności literaturoznawczo-językoznawcza oraz logopedia proponowane są następujące rozwiązania:

  1. Realizacja w ramach nieobowiązkowej oferty wydziałowej dla II roku studiów II stopnia konwersatorium translatologicznego, poziom B2+. Realizacja w/w zajęć pozwala ponadto zaliczyć wymagane w planie studiów II roku jedno z dwóch obowiązkowych konwersatoriów do wyboru.
  2. Realizacja translatorium B2+ w ramach oferty ogólnouniwersyteckiej.
  3. Odpłatna realizacja zajęć z nowożytnego języka obcego na poziomie B2+ lub wyższym. Jako bonus w/w zajęciami można zastąpić OGUN pod warunkiem uzyskania odpowiedniej liczba punktów ECTS. W planie studiów wymaganie są 3 punkty na I oraz 3 punkt na II roku studiów. Ponieważ jeden semestr (60 godz.) lektoratu z oferty Szkoły Języków Obcych standardowo posiada 2 punkty ECTS, aby zrealizować wymóg na jednym roku trzeba zaliczyć 2 semestry lektoratu łącznie za 4 ECTS (nadwyżka 1 punktu przechodzi na rok następny).

W cel uzyskania dostępu do rejestracji na zajęcia lektoratowe należy, kontaktować się z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych, tel. (22) 55 21 402, (22) 55 21 403, e-mail: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.plfil