Program stacjonarnych studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku
filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej.

Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej i uzyskać tytuł zawodowy licencjata, musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

ROK I

Nazwa przedmiotu W Ć ECTS  
Nauki pomocnicze: Wprowadzenie do nauki o literaturze   15 2  
Nauki pomocnicze: Wstęp do językoznawstwa synchronicznego   30 2  
Propedeutyka języka łacińskiego   60 5  
Tradycje antyczne i biblijne w literaturze   30 4  
Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie 30 60 10 E
Poetyka z elementami teorii literatury   60 6 E
Kultura języka polskiego I 30 30 5 E
Gramatyka opisowa języka polskiego I 60 60 10 E
Współczesne zjawiska literackie 30   3  
Leksykografia 30   3  
Stylistyka 15   2  
Słownictwo polszczyzny XXI w. 30   3  
Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 2  
Technologie informacyjne - kurs internetowy 30 2  
Szkolenie BHP 4   0,5  
Podstawy ochrony własności intelektualnej 4 0,5 ECTS 0,5  
      60  

ROK II

Nazwa przedmiotu W Ć ECTS  
Wiedza o kulturze 30 30 4  
Historia literatury polskiej: romantyzm 30 60 10 E
Gramatyka opisowa języka polskiego II 30 30 5  
Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego 30 30 5  
Kultura języka polskiego II 15 45 5 E
Analiza dzieła literackiego   30 3  
Komparatystyka 30 30 5 E
Lektorat języka nowożytnego   60 2  
Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 3  
Wychowanie fizyczne   60 1  
      43  

Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru):

(I rok specjalizacji, II ROK STUDIÓW pierwszego stopnia)

Filologia dla mediów Liczba godzin Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Komunikacja medialna (przedmioty ogólne 1) 30 CW   6
w tym: Poetyka reklamy 10 CW z/o 2
w tym: Język w mediach 10 CW z/o 2
w tym: Język filmu 10 CW z/o 2
Warsztat literacki autora tekstu reklamowego i PR 15 WARSZTAT z/o 1,5
Retoryka w komunikowaniu publicznym 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Przegląd zawodów medialnych 1 30 WYK/KONW   3
w tym: Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy 10 WYK/KONW z/o 1
w tym: Rynek reklamy i PR 10 WYK/KONW z/o 1
w tym: Rynek wirtualny 10 WYK/KONW z/o 1
Krytyka tekstu reklamowego 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Warsztaty z negocjacji 15 WARSZTAT z/o 1,5
  150     17

Redaktorsko-wydawnicza W Ć ECTS  
Funkcjonowanie wydawnictwa. Organizacja – marketing – prawo autorskie   15 2  
Informacja naukowa w pracy redaktora i wydawcy   30 3  
Redakcja językowa tekstu   60 6  
Wprowadzenie do edytorstwa literatury   30 3 E
Historia edycji polskiej literatury pięknej   30 3 E
      17  

Nauczycielska W Ć ECTS  
Dydaktyka ogólna (pedagogika) 30   2  
Psychologia 30 30 4  
Edukacja medialna w szkole   30 3  
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania   30 3  
Literatura dla dzieci i młodzieży   30 5 E
      17  

Glottodydaktyka W Ć ECTS  
Dydaktyka ogólna (pedagogika) 30   2  
Psychologia 30 30 4  
Język polski poza granicami kraju 15   0,5  
Język polski jako język drugi 15   0,5  
Pedagogiczne aspekty warsztatu lektora   30 2  
Język polski jako obcy   30 2  
Podstawy lingwistyki stosowanej 15   0,5  
Gramatyka funkcjonalno-kontrastywna 15   0,5  
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania   30 3  
Emisja głosu i techniki mowy   30 2  
      17  

 

Specjalizacja translatorska Liczba godzin Forma zaliczenia Rodzaj zajęć Punkty ECTS Semestr
1. Podstawy translatoryki 30 Zaliczenie na ocenę (test) Wykład [U] 3       zima
2. Warsztat stylistyczny, część 1 30 Zaliczenie na ocenę (praca roczna) Ćwiczenia [U] 3 zima
3. Warsztat stylistyczny, część 2 30 Zaliczenie na ocenę (praca roczna) Ćwiczenia [U] 3 lato
4. Literatura światowa 30 Zaliczenie na ocenę (test) Konwersatorium [U] 3 lato
5. Translatorium, część 1 (język ...) 30 Egzamin pisemny Warsztat [S] 5 lato
Łącznie 150         17  

ROK III

Nazwa przedmiotu W Ć ECTS  
Historia Polski 30   2  
Historia filozofii 30   3  
Historia literatury polskiej po 1864 r. 30 60 10 E
Historia literatury polskiej współczesnej 60   4  
Elementy teorii literatury 30   3  
Dialektologia   15 2  
Seminarium licencjackie oraz egzamin licencjacki   60 10  
Lektorat języka nowożytnego   60 2  
Egzamin certyfikacyjny z języka obcego, poziom B2     2  
Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 3  
Wychowanie fizyczne   60 1  
Praktyki kierunkowe – minimum 4 tygodnie     4  
      46  

Zajęcia specjalizacyjne (do wyboru):

(II rok specjalizacji, III ROK STUDIÓW pierwszego stopnia)

Filologia dla mediów Liczba godzin Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
Horyzonty medialne (przedmioty ogólne 2) 30   z/o 6
w tym: Wprowadzenie do nauki o mediach 10 WYK z/o 2
w tym: Literackie konteksty Internetu 10 CW z/o 2
w tym: Prawo w mediach 10 WYK z/o 2
Warsztaty medialne (do wyboru jeden) 15 WARSZTAT z/o 1,5
do wyboru: Retoryka i krytyka medialna 15 WARSZTAT z/o 1,5
do wyboru: Twórcze pisanie 15 WARSZTAT z/o 1,5
do wyboru: Translatorski 15 WARSZTAT z/o 1,5
do wyboru: Autora mediów społecznościowych 15 WARSZTAT z/o 1,5
Przegląd zawodów medialnych 2 30 WYK/KONW z/o 3
w tym: Rynek edukacji medialnej 10 WYK/KONW z/o 1
w tym: Rzecznik prasowy 10 WYK/KONW z/o 1
w tym: Kształtowanie wizerunku publicznego 10 WYK/KONW z/o 1
Scenariusze dzieł filmowych 30 WARSZTAT EGZ 2,5
Emisja głosu 15 WARSZTAT z/o 1
  120     14

Redaktorsko-wydawnicza W Ć ECTS  
Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego 15   2 E
Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku   15 2  
Dzieje książki i druku 30   3 E
Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z el.translatologii)   30 5 E
Typografia i projektowanie książki   15 2  
      14  

Nauczycielska W Ć ECTS  
Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli   30 3  
Metodyka j. pol. w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie)   30 4 E
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej   120 4  
Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)   40    
Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej   10 1  
Emisja głosu i technika mowy – 30 godz. warsztatów 2 ECTS   30 2  
      14  

Program obowiązujący od roku akademickiego 2017-2018

Nauczycielska

W

Ć

WAR

ECTS

 

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

 

 

30

2

 

Metodyka j. pol. w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

 

30

 

2

 

Metodyka j. pol. w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

30

 

2

 

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

120

 

5

 E

Praktyki pedagogiczne (w ramach praktyk kierunkowych)

 

40

 

 

 

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej

 

10

 

1

 

Emisja głosu i technika mowy

 

 

30

2

 

 

 

 

 

14

 


Glottodydaktyka W Ć ECTS  
Metodyka j. pol. w szkole podstawowej (kształcenie językowo-literackie)   30 2  
Język polski jako obcy   30 2  
Metodyka języka polskiego jako obcego   30 3 E
Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej   10 1  
Testowanie i certyfikacja   30 2  
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej   120 4  
Praktyki glottodydaktyczne – 40 godz. (w ramach met. j.pol. jako obcego)   40    
Praktyki pedagogiczne – 40 godz. (w ramach praktyk kierunkowych)   40    
      14  

 

Program obowiązujący od roku akademickiego 2017-2018

Glottodydaktyka

W

Ć

WAR

ECTS

 

Metodyka j. pol. w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

 

30

 

1,5

 

Metodyka j. pol. w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

30

 

1,5

 

Język polski jako obcy

 

 

30

2

 

Metodyka języka polskiego jako obcego

 

30

 

3

E

Testowanie i certyfikacja

 

30

 

2

 

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

 

120

 

4

 

Praktyki glottodydaktyczne – 40 godz. (w ramach met. j.pol. jako obcego)

 

40

 

 

 

Praktyki pedagogiczne – 40 godz. (w ramach praktyk kierunkowych)

 

40

 

 

 

 

 

 

 

14

 


Specjalizacja translatorska Liczba godzin Forma zaliczenia Rodzaj zajęć Punkty ECTS Semestr
1. Historia przekładów literackich (język...) 30 Zaliczenie na ocenę (test) Konwersatorium [S] 2 zima
2. Translatorium, cz. 2 (język...) 30 Egzamin pisemny Warsztat [S] 4 zima
3. Gramatyka kontrastywna (język...) 30 Zaliczenie na ocenę (test) Ćwiczenia [S] 2 zima
4. Translatorium, cz. 3 (język...) 30 Egzamin pisemny Warsztat [S] 4 lato
5. Redakcja tekstu tłumaczonego (język...) 30 Zaliczenie na ocenę (praca roczna) Ćwiczenia [S] 2 lato
Łącznie   150           14  

 

Moduły podlegające wyborowi przez studenta:

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 8 ECTS
  • lektoraty języka nowożytnego w wymiarze 4 ECTS
  • egzamin certyfikacyjny z języka obcego w wymiarze 2 ECTS
  • wychowanie fizyczne w wymiarze 2 ECTS
  • specjalizacje zawodowe w wymiarze 31 ECTS
  • seminaria licencjackie w wymiarze 10 ECTS
  • praktyki kierunkowe w wymiarze 4 ECTS

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych i nauk społecznych: minimum 161 ECTS