Program studiów drugiego stopnia
realizowany od roku akademickiego 2010/2011
na kierunku filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej

  1. Proponowany plan studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.
  2. Studia na kierunku filologia polska są trzyletnimi studiami pierwszego stopnia (licencjackimi) oraz dwuletnimi studiami drugiego stopnia (magisterskimi).
  3. Każdy student, który planuje odbyć dwuletnie studia magisterskie na kierunku filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej, musi zaliczyć co najmniej 120 punktów ECTS.

Rok I

Grupa treści kierunkowych (510 godz.)

historia literatury polskiej współczesnej (1918-1989) - 60 godz. ćwiczeń, EGZAMIN [ 9 ECTS]
teoria literatury - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 7 ECTS]
metodologia badań literackich - 30 godz. wykładu [ 3 ECTS]
wprowadzenie do komparatystyki - 30 godz. wykładu [ 3 ECTS]
metodologia badań językoznawczych - 30 godz. wykładu [ 3 ECTS]
literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań - 60 godz. wykładu [ 5 ECTS]
historia filozofii - 60 godz. wykładu [ 4 ECTS]
gramatyka historyczna języka polskiego - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 7 ECTS]
analiza tekstów staropolskich - 30 godz. ćwiczeń [ 3 ECTS]
językoznawstwo ogólne - 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 5 ECTS]
seminarium magisterskie - 60 godz. [ 8 ECTS]

Inne (30 godz.)

przedmiot spoza kierunku (OGUN) - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 3 ECTS]

razem w minimum: 60 ECTS i 540 godzin

Rok II

Grupa treści podstawowych (30 godz.)

teoria kultury - 30 godz. ćwiczeń [ 5 ECTS]

Grupa treści kierunkowych (300 godz.)

współczesna krytyka artystyczna - 30 godz. wykładu [ 5 ECTS]
analiza komparatystyczna - 60 godz. ćwiczeń, EGZAMIN [ 12 ECTS]
historia języka polskiego - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 12 ECTS]
literatura popularna - 60 godz. wykładu [ 7 ECTS]
stylistyka - 30 godz. wykładu [ 4 ECTS]
seminarium magisterskie (łącznie z pracą magisterską) - 60 godz. [ 12 ECTS]

Inne (30 godz.)

przedmiot spoza kierunku (OGUN) - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 3 ECTS]

razem w minimum: 60 ECTS i 360 godzin

PODSUMOWANIE:

Grupa treści podstawowych: 30 godz. i 5 ECTS W standardach: minimum 30 godz. i 4 ECTS
Grupa treści kierunkowych: 510+300=810 godz. i 109 ECTS W standardach: minimum 210 godz. i 28 ECTS
Inne: 30+30= 60 godz. i 6 ECTS W standardach nie policzono