Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych)
realizowany od roku akademickiego 2010/2011 na kierunku filologia polska
w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej

  1. Proponowany plan studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.
  2. Studia na kierunku filologia polska są trzyletnimi studiami pierwszego stopnia (licencjackimi). Od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Polonistyki UW rozpoczynają się studia drugiego stopnia (magisterskie) na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej, polono-classica i logopedia.
  3. Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia licencjackie na kierunku filologia polska w ramach specjalności literaturoznawczo-językoznawczej, musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

Studia pierwszego stopnia

Rok I

Grupa treści podstawowych (120 godz.)

nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o literaturze - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o języku - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
propedeutyka języka łacińskiego - 60 godz. ćwiczeń [ 4 ECTS]
tradycje antyczne/biblijne w literaturze - 15 godz. ćwiczeń, 45 wykładu, EGZAMIN [ 8 ECTS]

Grupa treści kierunkowych (450 godz.)

historia literatury staropolskiej i oświecenia - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 12 ECTS]
poetyka z elementami teorii literatury - 60 godz. ćwiczeń [ 6 ECTS]
kultura języka polskiego - 60 godz. ćwiczeń, 60 godz. wykładu, EGZAMIN [ 11 ECTS]
gramatyka opisowa I - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu [ 5 ECTS]
współczesne zjawiska literackie - 30 godz. wykładu [ 2 ECTS]
leksykografia - 30 godz. wykładu [ 1 ECTS]
stylistyka - 15 godz. wykładu [ 1 ECTS]
słownictwo polszczyzny XXI w. - 30 godz. wykładu [ 1 ECTS]

Inne (68 godz.)

przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 2 ECTS]
technologie informacyjne - 30 godz. kurs internetowy [ 2 ECTS]
szkolenie BHP - 4 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]
podstawy ochrony własności intelektualnej - 4 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]

łącznie na I roku studiów pierwszego stopnia: 60 ECTS (w tym trzy egzaminy)

Rok II

Grupa treści podstawowych (60 godz.)

wiedza o kulturze - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu [ 6 ECTS]

Grupa treści kierunkowych (300 godz.)

historia literatury polskiej: romantyzm - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 10 ECTS]
gramatyka opisowa II - 60 godz. ćwiczeń, 60 godz. wykładu, EGZAMIN [ 12 ECTS]
wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu [ 5 ECTS]
analiza dzieła literackiego - 30 godz. ćwiczeń EGZAMIN [ 5 ECTS]

Inne (150 godz.)

lektorat języka nowożytnego - 60 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 3 ECTS]
wychowanie fizyczne - 60 godz. ćwiczeń [ 0 ECTS]

łącznie na II roku studiów pierwszego stopnia: 43 ECTS + 17 ECTS z puli specjalizacyjnej
(w tym trzy egzaminy, nie licząc egzaminów specjalizacyjnych)

Rok III

Grupa treści podstawowych (90 godz.)

historia Polski - 30 godz. wykładu [ 4 ECTS]
historia filozofii - 30 godz. wykładu [ 4 ECTS]

Grupa treści kierunkowych (255 godz.)

historia literatury polskiej po 1864 r. - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 10 ECTS]
historia literatury polskiej współczesnej - 60 godz. wykładu [ 4 ECTS]
elementy teorii literatury - 30 godz. wykładu [ 2 ECTS]
dialektologia - 15 godz. ćwiczeń [ 1 ECTS]
seminarium licencjackie - 60 godz. oraz egzamin licencjacki [ 10 ECTS]

Inne (150 godz. + 4 tygodnie)

lektorat języka nowożytnego - 60 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
EGZAMIN certyfikacyjny z języka obcego [ 2 ECTS]
przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 3 ECTS]
wychowanie fizyczne - 60 godz. ćwiczeń [ 0 ECTS]
praktyki kierunkowe - minimum 4 tygodnie [ 4 ECTS]

łącznie na III roku studiów pierwszego stopnia: 46 ECTS + 14 ECTS za przedmioty specjalizacyjne
(w tym dwa egzaminy, nie licząc egzaminów specjalizacyjnych ani egzaminu dyplomowego)

PODSUMOWANIE:

Grupa treści podstawowych: 120+60+90=270 godz. i 30 ECTS W standardach: minimum180 godz. i 24 ECTS
Grupa treści kierunkowych: 435+300+255=990 godz. i 98 ECTS W standardach: minimum 420 godz. i 57 ECTS
Inne: 68+150+150=368 godz. i 17 ECTS W standardach: minimum 270 godz. i 12 ECTS
Praktyki kierunkowe: minimum 4 tygodnie i 4 ECTS W standardach: minimum 4 tygodnie.
Przedmioty specjalizacyjne: 31 ECTS W standardach: nie policzono

SUMA BEZ SPECJALIZACJI: 1628 godz. + godziny specjalizacyjne + praktyki